Bemutatkozás

Vasné dr. Tóth Kornélia (1971–)

Művelődéstörténész, tudományos kutató, könyvtáros, magyar-történelem szakos tanár, szakkönyvíró.

Átfogó szakmai életrajz:

Vasné dr. Tóth Kornélia (1971–) nyelvész, művelődéstörténész, könyvtáros, szakkönyvíró, tudományos kutató. 2008-tól az Országos Széchényi Könyvtár munkatársa, a Térkép-, Plakát- és Kisnyomtatványtár könyvtárosa és elhivatott tudományos kutatója, nagyon termékeny szakíró. Műveit a műfaji sokféleség jellemzi, a több száz cikk mellett monográfiák, alkotásjegyzékek, kiállítási katalógusok, szótárak, tesztkönyvek, munkafüzet és grafikai album is található az általa írt könyvek között. Ezek kiadóinak felsorolása is impozáns lista: az ELTE, a Csuka Zoltán Városi Könyvtár, a KBK Grafikagyűjtő és Művelődési Egyesület, a Magyar Földrajzi Múzeum, a Sárbogárdi Múzeum Egyesület, az Országos Széchényi Könyvtár, a Corvina, Kossuth és a Gondolat Kiadó.
Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen magyar és történelem szakból is kitüntetéssel diplomázott. Az egyetemi évek alatt nyelvészeti szótárai jelentek meg az ELTE kiadásában a magyar diáknyelvről. Tíz éven át pedagógusként tevékenykedett, ekkoriban jelentette meg 4-4 kötetes Tudáspróba című segédkönyvét irodalomból és történelemből. 2004-ben lépett könyvtárosi pályára. 2008-ig Érden a Csuka Zoltán Városi Könyvtárban könyvtáros-helytörténészként szintén sokat publikált.
Az Országos Széchényi Könyvtárba kerülve fő feladatkörévé a Térkép-, Plakát- és Kisnyomtatványtárban található több tízezres 20–21. századi ex libris anyag feltárása vált. Pályájának meghatározó állomása volt 2010 folyamán Moszkvában a Rudomino Állami Idegennyelvű Könyvtárban végzett hungarika ex libris kutatás Klebelsberg-ösztöndíj keretében. E téren elért tudományos eredményeit számtalan formában publikálta és előadásokon mutatta be. Az ELTE BTK Történettudományi Doktori Iskolán az ex libris műfajt témául választva 2014-ben doktorált művelődéstörténet szakirányon.
2009-től több száz publikációja és önálló kötete látott napvilágot az ex libris vonatkozásában. Miként az saját honlapjáról (http://www.vtkornelia.extra.hu) és a Magyar Tudományos Művek Tárából is megállapítható, 2024-re 22 kötet könyv, 450 körüli tanulmány, szakcikk, könyvrészlet fűződik a nevéhez, melyek jelentős része kötődik az ex librishez. Írásai jelentek meg többek között a Magyar Könyvszemle, a Honismeret, a Földrajzi Múzeumi Tanulmányok, a Százhalom Kalendárium, az Érdi Újság, az Érdi Lap, az Édes Anyanyelvünk, a Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, a Magyar Grafika, a Kisgrafika folyóiratokban, az utóbbiakban rendszeresen. Állandó résztvevője volt az OSZK tudományos ülésszakainak és az ehhez kapcsolódó tanulmányköteteknek, az ex libris interpretációját sok irányból bemutatva (hungarikakutatás, világörökségek az ex libriseken, hatalmi szimbolika a könyvjegyeken, régi és modern ex librisek, neves gyűjtők, gyűjtemények és grafikusok, híres exlibrisológusok stb.).
Egyéni és konferenciaelőadóként az OSZK mellett más könyvtárakban, múzeumokban, galériákban, művelődési házakban, egyetemeken is megfordult. Külföldi szereplései közül kiemelkedik a krakkói nemzetközi tudományos ex libris konferencián tartott angol nyelvű előadása 2017-ben, emellett nemzetközi ex libris kongresszusokon képviselte hazánkat Törökországban (FISAE, 2010), Finnországban (FISAE, 2012), Spanyolországban (FISAE, 2014) és Csehországban (FISAE, 2018). Részt vett az osztrák és a német ex libris egyesület nemzetközi éves ülésén, utóbbin 2024-ben nagy nemzetközi kitüntetésben (Walter von Zur Westen-éremben) részesült az ex libris terén végzett sokrétű munkájáért és szakírói tevékenységéért.
Tudományos tevékenységének sokrétűségét a különféle szervezeti tagságai is jelzik: Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoport, Magyar Szemiotikai Társaság, Magyar Történelmi Társulat, Magyar Könyvtárosok Egyesülete, MTA II. Filozófia és Történettudományok Osztálya, MTA Művelődéstörténeti Bizottság Könyvtörténeti Munkabizottsága, Kisgrafika Barátok Köre Grafikagyűjtő és Művelődési Egyesület (KBK), Képgrafikusok Olgyai Viktor Egyesülete, külföldről az Österreichische Exlibris-Gesellschaft (Osztrák Ex libris Egyesület) és a Deutsche Exlibris-Gesellschaft (Német Ex libris Egyesület).
A Kisgrafika Barátok Körének 2009 óta tagja, 2011-től vezetőségi tagként. A negyedévente megjelenő Kisgrafika című egyesületi folyóiratot 12 éven át (2011–2022) szerkesztette társadalmi munkában, 45 lapszám jelent meg a szerkesztésében, 15 számot egyedüli szerkesztőként adott közre. Az adott grafikussal együttműködve összeállított több alkotásjegyzékeket (Csiby Mihály, Tavaszy Noémi, Ürmös Péter és Nagy László Lázár kisgrafikai opuslistáját), ezeket meg is jelentette. Aktívan közreműködött Várkonyi Károly fiával a grafikus hatalmas kisgrafikai életműve szélesebb körben való megismertetésében, megjelentetésében. Kornélia idegen nyelvű (német, angol, olasz) publikációi közül több külföldi kisgrafikai szaklapokban (Mitteilungen der Österreichischen Exlibris-Gesellschaft, inPressioni, FISAE Newsletter, DEG Magazin) jelent meg.
Ex libris irányú munkásságának talán legszebb műve az Ex libris és képkultúra. Modern magyar ex librisek című képes album az OSZK–Kossuth Kiadó gondozásában, melynek kiállítással egybekötött bemutatójára 2016-ban került sor a nemzeti könyvtárban. A széles sajtóvisszhangot kiváltó kötet több mint 1000 ex librist vonultat fel az OSZK anyagából kultúrtörténeti témacsoportokban és kronologikus rendben. Az album híre külföldre is eljutott, ezt bizonyítja a dán, finn, cseh, osztrák és svájci ex libris egyesület által közzétett recenzió; a könyv legszebb grafikáiból 2022 októberében a szerző kurátorságával nyílt kiállítás Finnországban a Liszt Intézet – Helsinki Magyar Kulturális Központban, majd 2023-ban a Tampere Egyetemen.
2019-ben a Kisgrafika Barátok Köre kiadásában jelent meg – az egyesület 60. évfordulója tiszteletére – a Múltunk neves ex libris gyűjtői című lexikonszerű könyve, mely sokéves kutatómunkájának eredményeképpen látott napvilágot. A több mint 200 gyűjtő biográfiáját elénk táró, a társadalom széles rétegét bemutató, rendkívül adatgazdag, országos hatókörű kötet hiánypótló műnek számít. Az ex libris mint műgyűjtés témájának tágabb körű népszerűsítését valósítja meg az OSZK blogon 2020 őszétől havonta jelentkező, a nemzeti könyvtár gyűjteményére alapuló, 100 részesre tervezett cikksorozata Ex libris gyűjtők, gyűjtemények címmel, mely jelenleg az 55. résznél tart.
Mostanáig huszonöt – jórészt kisgrafikai – kiállítást nyitott meg, és számos előadást tartott a témában. Az Országos Széchényi Könyvtárban folytatott ex libris irányú, katalogizáló munkájának eredményeképpen 2023 augusztusában elindult az OSZK Könyvjegytár elnevezésű online tartalomszolgáltatása (https://konyvjegytar.oszk.hu/).
Az eddigi 14 saját könyvbemutató és a sajtónak adott számos interjú, tévés és rádiós szereplés is fémjelzi Kornélia munkásságát, hírnevét.
A műfajjal foglalkozva maga is gyűjtővé vált, számos ex librist készíttetett a nevére szólóan, ezzel is támogatva a műfaj fennmaradását, és jelentős kisgrafikai gyűjteményt is létrehozott.

Tanulmányok:

Mészöly Géza Általános Iskola (Sárbogárd),

Petőfi Sándor Gimnázium (Sárbogárd),

Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK, magyar–történelem szak (Budapest),

ELTE BTK PHD képzés, Történettudományi Doktori Iskola, Művelődéstörténet szakirány.

Munkahelyeim:

1993–1998. Magyar Táncművészeti Főiskola Nádasi Ferenc Gimnáziuma (tanár)

1998–2003. Sylvester János Protestáns Gimnázium (tanár)

2003–2004. Kossuth Zsuzsa Humán Szakközépiskola és Gimnázium (tanár)

2004–2008. Csuka Zoltán Városi Könyvtár, Érd (könyvtáros, helytörténész)

2008– Országos Széchényi Könyvtár, Plakát- és Kisnyomtatványtár (könyvtáros, tudományos kutató; fő kutatási területem a 20–21. századi ex librisek világa.)

Külföldi kutatómunka, ösztöndíj:

Moszkva, Rudomino Állami Idegennyelvű Könyvtár, Klebelsberg-ösztöndíj (2010. június 14–július 5.). A téma: hungarika ex libris kutatás.

Főbb műveim:

A sárbogárdi diáknyelv szótára, Budapest, 1990.

Magyar diákszótár (társszerzésben) Budapest, 1994.

Tudáspróba – Irodalom, középiskolai segédkönyv, 1-4. kötet, Budapest, 2003.

Tudáspróba – Történelem, középiskolai segédkönyv, 1-4. kötet, Budapest, 2004.

Szent Iván-éj hazánkban és külföldön; Az ünnep hagyományai az érdi kistérségben, Csuka Zoltán Városi Könyvtár, Érd, 2007.

Élő diáknyelv. Két város, húsz év tükrében, Novumpocket Kiadó, Sopron, 2010.

Érdi időutazás (társszerzésben, munkafüzet diákoknak), Magyar Földrajzi Múzeum, Érd, 2010.

Csiby Mihály kisgrafikai életműve (ex librisek, alkalmi grafikák, szabad grafikák), KBK Grafikagyűjtő és Művelődési Egyesület, Budapest, 2012.

A magyar ex libris 100 éve. Gyűjtemények kiállítása (katalógus), KBK Grafikagyűjtő és Művelődési Egyesület, Budapest, 2014. 

A sárbogárdi községi (reál)gimnázium története (1920-1928), Sárbogárdi Múzeum Egyesület, Sárbogárd, 2014.

A moszkvai Rudomino-könyvtár hungarika ex librisei hazai és nemzetközi kontextusban, Országos Széchényi Könyvtár – Gondolat Kiadó, Budapest, 2015., 360 p. (Nemzeti Téka sor.)

Ex libris és képkultúra. Modern magyar ex librisek, Országos Széchényi Könyvtár – Kossuth Kiadó, Budapest, 2016., 352 p. (Szerkesztette, a képeket válogatta és készítette, a szövegeket írta: Vasné Tóth Kornélia) 

Nagy László Lázár kisgrafikai világa, Országos Széchényi Könyvtár, Budapest, 2018.

Múltunk neves ex libris gyűjtői. Lexikon, Kisgrafika Barátok Köre Grafikagyűjtő és Művelődési Egyesület, Budapest, 2019.

Publikációim jelentek meg a Kisgrafika folyóiratban, a Magyar Könyvszemlében, a Magyar Grafikában, a Könyv-Könyvtár-Könyvárosban, az Édes Anyanyelvünkben, az Érdi Újságban, az Érdi Lapban és a Duna-part c. irodalmi-kulturális folyóiratban.

2011-től 2022 végéig a Kisgrafika folyóirat szerkesztőségének tagja (2019-től egyedüli szerkesztőként).

Fontosabb szervezeti tagságok:

2008–: Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoport, Manyszi

2009–: Magyar Történelmi Társulat

2009–: Kisgrafika Barátok Köre (2011-től intézőbizottsági tagság, 2014-től elnökségi tag)

2016–: az MTA köztestületi tagsága (II. Filozófia és Történelemtudományok osztálya)

2018–: Österreichische Exlibris-Gesellschaft (Osztrák Ex libris Egyesület)

2018–: Deutsche Exlibris-Gesellschaft (Német Ex libris Egyesület)

2018–: Magyar Szemiotikai Társaság

2018–: MTA Művelődéstörténeti Bizottság Könyvtörténeti Munkabizottsága

2023–: Magyar Könyvtárosok Egyesülete, Társadalomtudományi Szekció

2023–: Képgrafikusok Olgyai Viktor Egyesülete

Díjaim:

Ifjúsági Nívódíj (1987)

OKTV 1. helyezés magyar nyelvből (1989)

A kulturális kormányzat és az Anyanyelvápolók Szövetsége 2016. évi országos anyanyelvi pályázatának díjazottja „Nyelvi esszék” kategóriában – 4. helyezés (2016)

A kulturális kormányzat és az Anyanyelvápolók Szövetsége 2017. évi országos anyanyelvi pályázata díjazottja „Hobbinyelvek” kategóriában – 3. helyezés (2017)

A kulturális kormányzat és az Anyanyelvápolók Szövetsége 2018. évi országos anyanyelvi pályázata díjazottja „Diáknyelv - diákszótár” kategóriában – 2. helyezés (2018)

Walter von Zur Westen-érem – a Német Ex libris Egyesület éves taggyűlésén Schloß Burgkban, Németországban 2024. április 27-én átadott díj. – Ezt a Német Ex libris Egyesület (DEG) adományozza az ex libris eszme nemzetközi terjesztése kapcsán végzett kiemelkedő tevékenységért évente egy olyan ember számára, aki az ex libris kutatása és szakirodalmi bemutatása, egyéb módon való széles körű népszerűsítése terén kiemelkedő teljesítményt mutat fel (https://degtest.exlibris-gesellschaft.de/ehrung/).