PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK, KÖZÉLETI SZEREPLÉSEK

Az évek szerinti teljes publikációs lista az MTMT honlapján IDE KATTINTVA olvasható.

KÖNYVEK

A sárbogárdi diáknyelv szótára, Magyar Csoportnyelvi Dolgozatok 46., kiadja az ELTE Magyar Nyelvtörténeti és Nyelvjárási Tanszéke, valamint az MTA Nyelvtudományi Intézete, Budapest, 1990

Magyar diákszótár, Magyar Csoportnyelvi Dolgozatok 62., kiadja az ELTE Magyar Nyelvtörténeti és Nyelvjárási Tanszéke, valamint az MTA Nyelvtudományi Intézete, Budapest, 1994

Tudáspróba (Irodalom I–IV.), középiskolai segédkönyv; Corvina Kiadó, 2003.

Tudáspróba (Történelem I–IV.), középiskolai segédkönyv; Corvina Kiadó, 2004.

Szent Iván-éj hazánkban és külföldön. Az ünnep hagyományai az érdi kistérségben, Könyvtári Információs Füzetek; kiadja a Csuka Zoltán Városi Könyvtár, Érd, 2007., Itt olvasható.

Élő diáknyelv. Két város, húsz év tükrében, Novumpocket Kiadó, Sopron, 2010.

Érdi időutazás, Várostörténeti munkafüzet, társszerző: Kovács Sándor, Magyar Földrajzi Múzeum, Érd, 2010.

Csiby Mihály kisgrafikai életműve – ex librisek, alkalmi grafikák, szabad grafikák, KBK Grafikagyűjtő és Művelődési Egyesület, Budapest, 2012.

A magyar ex libris 100 éve. Gyűjtemények kiállítása (katalógus), KBK Grafikagyűjtő és Művelődési Egyesület, Budapest, 2014.

Kultúra-tudomány-művelődés találkozása a XX. sz. ex libriseinek témavilágában. A moszkvai Rudomino Könyvtár hungarika ex librisei hazai és nemzetközi kontextusban (doktori disszertáció), ELTE BTK, Történelemtudományi Doktori Iskola, Budapest, 2014., 354 p. (gépirat) http://doktori.btk.elte.hu/hist/vasnetothkornelia/diss.pdf

A sárbogárdi községi (reál)gimnázium története (1920-1928), Sárbogárdi Múzeum Egyesület, Sárbogárd, 2014.

A moszkvai Rudomino-könyvtár hungarika ex librisei hazai és nemzetközi kontextusban, Országos Széchényi Könyvtár – Gondolat Kiadó, Budapest, 2015., 360 p. (Nemzeti Téka sor.)

Ex libris és képkultúra. Modern magyar ex librisek, Országos Széchényi Könyvtár – Kossuth Kiadó, Budapest, 2016., 352 p. (Szerkesztette, a képeket válogatta és készítette, a szövegeket írta: Vasné Tóth Kornélia) 

Ürmös Péter kisgrafikai világa, KBK Grafikagyűjtő és Művelődési Egyesület, Budapest, 2016.

Jottányit se 48-ból! Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc emlékezete, Országos Széchényi Könyvtár, Plakát- és Kisnyomtatványtár, 2018. (kiállítási katalógus). A bevezető szövege: http://www.oszk.hu/kiallitasok/jottanyit-se-48-bol.

Nagy László Lázár kisgrafikai világa, Országos Széchényi Könyvtár, Budapest, 2018., 160 p. 

Múltunk neves ex libris gyűjtői. Lexikon, Kisgrafika Barátok Köre Grafikagyűjtő és Művelődési Egyesület, Budapest, 2019, 256 p.

TANULMÁNYOK

Neologizmusok a diáknyelvben. Húsz év változásai a diáknyelvben két saját gyűjtésű szótár anyagának összevetése alapján, In. Jelentés a magyar nyelvről 2006-2010, Balázs Géza (szerk.), Inter-Magyar Szemiotikai Társaság, 2010. Budapest, 143-163.

Beszédes ex librisek: a kultúra nemzetközi hírnökei, Magyar Grafika, 2011. február, LV/1., 75–78.

Beszédes ex librisek: a kultúra nemzetközi hírnökei I. rész, Kisgrafika, 2011/1., 4–7.

Beszédes ex librisek: a kultúra nemzetközi hírnökei II. rész, Kisgrafika, 2011/2., 4–6.

Az ex librisek művelődéstörténeti jelentősége, szerepváltozása a possessorok vonatkozásában, Könyv-Könyvtár-Könyvtáros, 20. évfolyam, 8., 2011. augusztus, 45–61., http://ki.oszk.hu/3k/2012/02/az-ex-librisek-muvelodestorteneti-jelentosege-szerepvaltozasa-a-possessorok-vonatkozasaban/

A modern ex libris a vizuális kultúra korában - egy hungarika vonatkozású gyűjtemény üzenete, Magyar Könyvszemle, 2011/3., 359–377., https://epa.oszk.hu/00000/00021/00392/pdf/EPA00021_Magyar_Konyvszemle_2011-3-04.pdf

Az ex librisek interpretációjának új irányai, ex libris és hungarikakutatás, In. ,, Bibliotheca Nationalis Hungariae, Gondolat Kiadó, Budapest, 2011. 296–313.

Az ex libris mint a művelődéstörténeti kutatások forrása (történeti áttekintés), I. rész, Kisgrafika, 2011/4., 3–5.

Betekintés a diáknyelvi kutatások módszertanába, szinkrónia és diakrónia együtthatásában, In. Nyelv és kultúra – kulturális nyelvészet, Szerk. Balázs Géza–Veszelszki Ágnes, Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, 2012., 221-226.

Az ex libris mint a művelődéstörténeti kutatások forrása, II. rész, Kisgrafika, 2012/1., 3-5.

A moszkvai Rudomino Könyvtár hungarika ex libriseinek ikonográfiája, Magyar Könyvszemle, 2012/1., 93-112., https://epa.oszk.hu/00000/00021/00394/pdf/EPA00021_magyar_konyvszemle_2012_1_093-112.pdf

A Rákóczi-szabadságharc kora ex libriseken, alkalmi grafikákon, Kisgrafika, 2012/2., 6–8.

Kereskényi Gyula (1835–1911), Érd helytörténész plébánosa, Honismeret, 2012/6., 45–48.

A szubjektum és az emlékezet, Csiby Mihály kisgrafikáinak recepciója, In. Esemény és narratíva, Történetiség, elbeszélések, interpretáció, Bibliotheca Nationalis Hungariae, Gondolat Kiadó, Budapest, 2013., 242–251.

Kultúrtájak – A magyar világörökség, emlékhelyeink ex libriseken, In. Tér(v)iszonyok és térkép(zet)ek, Bibliotheca Nationalis Hungariae, Gondolat Kiadó, Budapest, 2014., 190–220. (Bibliotheca Scientiae et Artis sorozat 6. rész)

Híres gyűjtők könyvjegyei az Országos Széchényi Könyvtárban. Arady Kálmán, Kisgrafika, 2014/1., 6., http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2014-1.pdf

Híres gyűjtők könyvjegyei az Országos Széchényi Könyvtárban. Lustig István, Kisgrafika, 2014/2., 11–12., http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2014-2.pdf  

Híres gyűjtők könyvjegyei az OSZK-ban. Lippóczy Miklós, Kisgrafika, 2014/3., 9–10. http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2014-3.pdf

A nemzeti emlékezet helyei ex libriseken, I. rész, Kisgrafika, 2014/3., 4–7.

A nemzeti emlékezet helyei ex libriseken II. rész, Kisgrafika, 2014/4., 2–5. 

Kereskényi Gyula, Érd helytörténész plébánosa, In. Százhalom Kalendárium 2015, Kiad. Faluvédő Egylet, Százhalom Hagyományőrző Kör, Százhalombatta, 2014 (felelős kiadó: Jankovits Márta), 68-77. 

Tudós ex libris gyűjtők, exlibrisológusok, I. rész, Kisgrafika, 2015/3., 2-4.

Tudós ex libris gyűjtők, exlibrisológusok, II. rész, Kisgrafika, 2015/4., 4-7. 

Az ex libris a tudomány mérlegén – szakírók, szakírások, In. Interpretációk interpretációja, Tudós bibliothecariusok, tudós elődök, Szerk. Zsupán Edina, Bibliotheca Nationalis Hungariae – Gondolat Kiadó, Budapest, 2015., Bibliotheca Scientiae et Artis VII., 143-166. 

Híres gyűjtők könyvjegyei az Országos Széchényi Könyvtárban. Kovács József, Kisgrafika, 2015/1., 9., http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2015-1.pdf

Híres gyűjtők könyvjegyei az Országos Széchényi Könyvtárban. Erdélyi István, Kisgrafika, 2015/2., 7–8., http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2015-2.pdf

Híres gyűjtők könyvjegyei az Országos Széchényi Könyvtárban. Szíj Rezső, Kisgrafika, 2015/3., 8–9., http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2015-3.pdf

Híres gyűjtők könyvjegyei az Országos Széchényi Könyvtárban. Bélley Pál, Kisgrafika, 2015/4., 11–13.  http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2015-4.pdf

Kereskényi Gyula, a helytörténész plébános, Földrajzi Múzeumi Tanulmányok, 19. kötet, 2010., 67–71. (Megjelenés: 2016) 

A Szent Iván-éj eredete, az ünnep hagyományozódása az érdi kistérségben, Földrajzi Múzeumi Tanulmányok, 19. kötet, 2010., 89–91. (Megjelenés: 2016) 

Világi és egyházi reprezentáció, hatalmi szimbolika az ex libriseken, In. Hatalmi diskurzusok, A hatalom reprezentációi a tudományokban és a művészetekben, Szerk. Bíró Csilla, Visy Beatrix, Bibliotheca Nationalis Hungariae – Gondolat Kiadó, Budapest, 2016., Bibliotheca Scientiae et Artis 8., 105–118. 

Híres gyűjtők könyvjegyei az Országos Széchényi Könyvtárban. Illyés Sándor László, Kisgrafika, 2016/1., 5., http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2016-1.pdf 

Híres gyűjtők könyvjegyei az Országos Széchényi Könyvtárban. Szigeti István, Kisgrafika, 2016/2., 7–8., http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2016-2.pdf

Híres gyűjtők könyvjegyei az Országos Széchényi Könyvtárban. Katona Gábor, Kisgrafika, 2016/3., 6–7., http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2016-3.pdf

Híres gyűjtők könyvjegyei az Országos Széchényi Könyvtárban. Jelencsik Sándor, Kisgrafika, 2016/4., 7–8., http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2016-4.pdf

A köz szolgálatában. Halla Aurél érdi és országos hatókörű tevékenysége, Honismeret 2016/4., 69–73. 

Egy vers ihlette ex libris, Kisgrafika, 2017/1., 2–4. http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2017-1.pdf

Híres gyűjtők könyvjegyei az OSZK-ban. Tompos Ernő (1907–1989), Kisgrafika, 2017/1., 5–8., http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2017-1.pdf

Híres gyűjtők könyvjegyei az OSZK-ban. Elekes Vencel (1917–1981), Kisgrafika, 2017/2., 7–9., http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2017-2.pdf

Egy vers ihlette ex libris, Néző Pont, 2017. június / nyár, 252-257.

Híres gyűjtők könyvjegyei az Országos Széchényi Könyvtárban. Pinterits Tibor (1897–1942), Kisgrafika, 2017/3., 9-10. http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2017-3.pdf

Híres gyűjtők könyvjegyei az Országos Széchényi Könyvtárban. Ebergényi Tibor (1912–1987), Lux Gyula (1884–1957), Kisgrafika, 2017/4., 6-7. http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2017-4.pdf

„Arany 200”. Arany János és művei ex libriseken, Kisgrafika, 2017/4., 2–4. http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2017-4.pdf

Műgyűjtés és ex libris. Az ex libris gyűjtés szokásrendszere, bemutatása, In. Hobbinyelvek, Egy anyanyelvi pályázat legjobb munkái, szerk. Balázs Géza – Minya Károly, Anyanyelvápolók Szövetsége, Budapest, 2017., 135–157.

Képbe karcolt költészet. Egy Kosztolányi-vers ex librisen, In. Fordítás, tolmácsolás, értelmezés, BSCA 9., sorozatszerk.: Boka László, szerk.: Mikusi Balázs – Rózsafalvi Zsuzsanna – Sirató Ildikó, Bibliotheca Nationalis Hungariae – Gondolat Kiadó, Budapest, 2017, 185–200. 

A moszkvai Rudomino-könyvtár hungarika ex librisei hazai és nemzetközi kontextusban (A 2017. november 15-én Krakkóban elhangzott angol nyelvű előadás magyar szövege), Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 2017. december, 14–19. 

Híres gyűjtők könyvjegyei az Országos Széchényi Könyvtárban. Gulyás Mihály (1934–2008), Kisgrafika, 2018/1., 9–10., http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2018-1.pdf

Die Exlibris in der Zeit der Österreichisch-Ungarischen Monarchie, an der Jahrhundertwende, Mitteilungen der Österreichischen Exlibris-Gesellschaft, April 2018, 4–7. 

Nemzeti panteon. A nagy triász (Arany, Petőfi, Tompa) ex libriseken, In. „Volt a hazának egy-két énekem” Arany 200, Bibliotheca Scientiae et Artis 10., szerk. Boka László – Rózsafalvi Zsuzsanna, Bibliotheca Nationalis Hungariae – Gondolat Kiadó, Budapest, 2018, 151–169. 

Híres gyűjtők könyvjegyei az Országos Széchényi Könyvtárban. Reisinger Jenő (1908–1971), Kisgrafika, 2018/3., 7-9., http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2018-3.pdf 

Híres gyűjtők könyvjegyei az Országos Széchényi Könyvtárban. Holl Jenő (1885–1938), Kisgrafika, 2018/4., 7-8., http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2018-4.pdf

Híres gyűjtők könyvjegyei az Országos Széchényi Könyvtárban. Kovrig Károly (1888–1968), Kisgrafika, 2018/4., 8–9., http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2018-4.pdf

Diáknyelvi időutazás. A magyar diáknyelv és szótára (1898) értelmezéséhez, In. Balázs Géza - Minya Károly (szerk.): Diáknyelv - diákszótár. Egy anyanyelvi pályázat legjobb munkái, Anyanyelvápolók Szövetsége, Budapest, 2018., 13–34.

60 éve történt… A Kisgrafika Barátok Köre megalakulása (1959) a korabeli források tükrében, Kisgrafika, 2019/1., 2–6. (forrásközlés) http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2019-1.pdf

Híres gyűjtők könyvjegyei az Országos Széchényi Könyvtárban. Réthy István (1909–1988), Kisgrafika, 2019/1., 6–8., http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2019-1.pdf

Kossuth 1849. évi kápolnai imája. Tévhitek és a valóság, Honismeret, 2019/1., 30–38. (további illusztrációk a borító hátlapján)

Kossuth 1849. évi kápolnai imája – tévhitek és a valóság, Újkor.hu, 2019. 02. 26. (a Honismeretben megjelent tanulmány átvétele), http://ujkor.hu/content/kossuth-1849-evi-kapolnai-imaja-tevhitek-es-valosag

The Hungary-Related Bookplates of the Rudomino Library of Moscow in a Hungarian and International Context, In. Ekslibris – znak własnościowy, dzieło sztuki. Studia i szkice, red. Agnieszka Fluda-Krokos, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 2018., 57–71. (angol nyelven, a 2017. novemberi krakkói Ex libris: mark of ownership – piece of art c. tudományos konferencián elhangzott előadás alapján. A tanulmány végén angol-orosz-lengyel nyelvű rezümékkel., http://www.wydawnictwoup.pl/724/Ekslibris---znak-wlasnosciowy--dzielo-sztuki-Studia-i-szkice.html?fbclid=IwAR0oD9h6ZH4CBth5lk2rz02Sj-p4uBlAJnOYujzoDEhy6FJt1cozOJ3R9TI

A köz szolgálatában. Halla Aurél érdi és országos hatókörű tevékenysége, Földrajzi Múzeumi Tanulmányok, 20., Érd, 2019., 102–107.

Híres gyűjtők könyvjegyei az Országos Széchényi Könyvtárban. Nagy József (1879–1962), Kisgrafika, 2019/2., 7–9., http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2019-2.pdf

A bor ünnepe kisgrafikákon. Solti László ex libris és borcímke gyűjteményéről, Kisgrafika, 2019/2., 6–7., http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2019-2.pdf

Odo Röttig als Exlibris-Sammler, Mitteilungen der Österreichischen Exlibris-Gesellschaft, 1/2019, 5–7.

Híres gyűjtők könyvjegyei az Országos Széchényi Könyvtárban. Cs. Virágh Zoltán (1905–1989), Kisgrafika, 2019/3., 10–11. http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2019-3.pdf.

Kódfejtés – ex librisekbe zárt üzenetek, In. Balázs Géza – Minya Károly – Pölcz Ádám (szerk.): A titok szemiotikája (Semiotica Agriensis 17.), Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, 2019., 101–112.

A „KBK 60” nemzetközi ex libris pályázatról és kiállításról, Kisgrafika, 2019/4., 3–6., http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2019-4.pdf

Nemzetközi ex libris kiállítás a „KBK 60” alkalmából, Magyar Grafika, 2019/5, 52–56., https://mgonline.hu/system/articles/2335/articles_2335_original.pdf?1573593534

Híres gyűjtők könyvjegyei az OSZK-ban. Giday Kálmán (1919–1989), Kisgrafika, 2019/4., 11–12., http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2019-4.pdf

Nemzetközi ex libris kiállítás a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár kőbányai részlegében és a Kőrösi Galériában, Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 2019/11., 40–45.

Híres gyűjtők könyvjegyei az OSZK-ban. Krier Rudolf (1910–2000), Kisgrafika, 2020/1., 9–10., http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2020-1.pdf

A száz éve elhunyt soproni nyomdász-kiadó, Röttig Odo (1883–1920) emlékezete, Magyar Grafika, 2020/1., 67–71., https://mgonline.hu/system/articles/2386/articles_2386_original.pdf?1582540638

Híres gyűjtők könyvjegyei az Országos Széchényi Könyvtárban. Id. Szentesi Flórián (1910–2000), Kisgrafika, 2020/2., 9–11., http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2020-2.pdf

Ponyvák Széchényi alapkönyvtárából az Országos Széchényi Könyvtár Plakát- és Kisnyomtatványtár gyűjteményében (1770–1820), In. Könyvek magántulajdonban (1770–1820), szerk. Dóbék Ágnes, Reciti Kiadó (Reciti konferenciakötetek 6.), Budapest, 2020, 45–59., https://www.reciti.hu/wp-content/uploads/Rekonf_6_vn.pdf

Híres gyűjtők könyvjegyei az Országos Széchényi Könyvtárban. Tóth Ervin (1910–1999), Kisgrafika, 2020/3., 8–9., http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2020-3.pdf

100 éve hunyt el Röttig Odo soproni nyomdász-kiadó, ex libris gyűjtő, Kisgrafika, 2020/3., 2–4., http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2020-3.pdf

A „tudományos búvár”, gyűjtő id. Szinnyei József emlékére, Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 2020/7–8., 68–73., https://epa.oszk.hu/01300/01367/00330/pdf/EPA01367_3K_2020_07-08_068-073.pdf

50 éve történt. A XIII. Nemzetközi Ex libris Kongresszus hazánkban, Kisgrafika, 2020/4., 8–10., http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2020-4.pdf

Híres gyűjtők könyvjegyei az Országos Széchényi Könyvtárban. Kertész Dénes (1930–1993), Kisgrafika, 2020/4., 11–12., http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2020-4.pdf

Híres gyűjtők könyvjegyei az Országos Széchényi Könyvtárban. Nagy Dezső (1911–1981), Kisgrafika, 2021/1., 7–8., http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2021-1.pdf

„Ex libris Land” – A magyar ex libris múltjának meghatározó eseménye, a XIII. Nemzetközi Ex Libris Kongresszus, Könyvtári Figyelő, 2021/1., 63–75., http://ojs.elte.hu/kf/article/view/2301/2113 (ennek angol nyelvű absztraktja “Ex-libris land”. A key event in the past of Hungarian ex-libris, the 13th International Ex-libris Congress címmel a 7. oldalon, http://ojs.elte.hu/kf/article/view/2347/2149)

Híres gyűjtők könyvjegyei az Országos Széchényi Könyvtárban. Némedy Gyula (1881–1949), Kisgrafika, 2021/2., 7–8., http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2021-2.pdf

Híres gyűjtők könyvjegyei az Országos Széchényi Könyvtárban. Benkő Ferenc (1911–2001), Kisgrafika, 2021/3., 5–6., http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2021-3.pdf

Invokáció Vénuszhoz – szerelem az ex libriseken, In. Erósz szemiotikája. Szerelem – erotika – szexualitás, szerk. Balázs Géza, Magyar Szemiotikai Társaság – IKU, Budapest, 2021, 195–208. (Semiotica Agriensis, 19.)

Híres gyűjtők könyvjegyei az Országos Széchényi Könyvtárban. Siklóssy László (1881–1951), Kisgrafika, 2021/4., 5–6., http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2021-4.pdf

Híres gyűjtők könyvjegyei az Országos Széchényi Könyvtárban. Békés István (1900–1982), Kisgrafika, 2022/1., 4–5., http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2022-1.pdf

Híres gyűjtők könyvjegyei az OSZK-ban. Rozsnyay Kálmán (1872–1948), Kisgrafika 2022/2., 7–8., http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2022-2.pdf

Híres gyűjtők könyvjegyei az OSZK-ban. Petrikovits László (1901–1972), Kisgrafika, 2022/3., 8–9., http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2022-3.pdf

Híres gyűjtők könyvjegyei az OSZK-ban. Déry Ernőné Herz Ilona (1886–1972), Kisgrafika, 2022/4., 8., http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2022-4.pdf

„Petőfi 200” – A költő portréinak megjelenítése ex libriseken, Magyar Grafika, 2023/2., 68–71., https://mgonline.hu/system/articles/2853/articles_2853_original.pdf?1683660572

Régi és modern ex librisek az OSZK gyűjteményében, Könyvjegytár (az OSZK ex libris tartalomszolgáltató honlapja), 2023. 08. 23., https://konyvjegytar.oszk.hu/a-gyujtemenyrol/

A könyvtáralapító Klimo György ex librisei a PTE Egyetemi Könyvtár gyűjteményében. A Pécsi Püspöki Könyvtár alapításának 250. évfordulója, OSZK blog, 2024. 04. 16., https://nemzetikonyvtar.blog.hu/2024/04/16/a_konyvtaralapito_klimo_gyorgy_ex_librisei_a_pte_egyetemi_konyvtar_gyujtemenyeben (megosztva még a Pécsi Egyházmegyei Könyvtár Facebook-oldalán, 2024. 04. 16., https://www.facebook.com/profile.php?id=100077019975132)

A könyvtáralapító Klimo György ex librisei a PTE Egyetemi Könyvtár gyűjteményében. A Pécsi Püspöki Könyvtár alapításának 250. évfordulója, In: Klimo György ex librisei, a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont Történeti Gyűjtemények Osztályának (TGYO) blogja, 2024. 04. 17., https://tgyoblog.lib.pte.hu/klimo-gyorgy-ex-librisei/

RECENZIÓ

Margócsy István: „Égi és földi virágzás tükre” - recenzió, Duna-part c. Irodalmi, kulturális és társadalmi folyóirat, 2007/4., 91-93.

Hit és művészet meseszép világa. Csiby Mihály ars poeticája „A látható láthatatlan” c. könyve kapcsán, Kisgrafika, 2010/1., 7.

AEM UNA STORIA PER IMMAGINI (Gli ex libris narrano 100 anni di storia) c. olasz katalógus kapcsán, Kisgrafika, 2011/2., 14.

Gyermek ex librisek Szlovéniában, Kisgrafika, 2011/3., 13.

Oriol M. Diví, avagy a katalán ex libris fénykora, Kisgrafika, 2013/1., 13-14.

Nutidens exlibriskunstnere / Kortárs ex libris készítők. A Frederikshavn Kunstmuseum kiadványsorozata, Kisgrafika, 2013/4., 13–14.

Istenek, sírok, fáraók. Az ókori Egyiptom ex libriseken, Kisgrafika, 2014/3., 14. 

Japán ex libris kiállítás a belga Exlibriscentrumban, A 2014-es kiállítás katalógusa kapcsán, Kisgrafika, 2015/3., 14.

László Lázár Nagy & Don Quijote, Kisgrafika, 2015/4., 13.

Dr. Mayer József emlékezete, Kisgrafika, 2016/1., 11.

Nemzetközi ex libris kiállítás a belga Ex libris Centrumban (A kiállítás 2015-ös katalógusa kapcsán), Kisgrafika, 2016/1., 11–12.

Het ex libris in de belle époque, Kisgrafika, 2016/3., 13.

Írj, s megmondom ki vagy! Egy tudós könyvtáros és egy költő bibliográfiája, Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 2017/06, 44-49.

Quintessenz der internationalen Exlibris-Literatur. A nemzetközi ex libris irodalom esszenciája, Kisgrafika, 2017/4., 13–14.

Karl F. Stock, Quintessenz der internationalen Exlibris-Literatur. Bibliographien und Nachschlagewerke für Forscher und Sammler /Quintessence of the international Bookplate Literature. Bibliographies and Reference Works for Researchers and Collectors, Band I–III., Graz, 2017., Magyar Könyvszemle, 2018/2., 240-243., https://epa.oszk.hu/00000/00021/00422/pdf/EPA00021_magyar_konyvszemle_2018_02_240-243.pdf

Tompa Mihályra emlékezve. A „Szuhay Mátyás” hármas újrakiadása, Kisgrafika, 2018/4., 13–14., http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2018-4.pdf

Az ajkai kör kiadványa a „KBK 60” alkalmából, Kisgrafika, 2019/4., 16–17., http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2019-4.pdf

Linográfia, Kisgrafika, 2019/4., 17., http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2019-4.pdf

Könyvajánló. Simon Melinda: Kiadói és nyomdászjelvények Magyarországon 1901–1920., Magyar Grafika, 2019/6, 67–68., https://mgonline.hu/system/articles/2358/articles_2358_original.pdf?1576798190 

Geológiával és bányászattal kapcsolatos ex librisek, Kisgrafika, 2020/1., 14., http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2020-1.pdf

Lippóczy Norbertre emlékezve. A Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményei 2018–2019., Kisgrafika, 2020/1., 14., http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2020-1.pdf

Vén Zoltán legújabb albuma (2019), Kisgrafika, 2020/2., 14., http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2020-2.pdf

A „Kiadói és nyomdászjelvények Magyarországon” újabb kötete, Kisgrafika, 2020/3., 11–12., http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2020-3.pdf

DEG Jahrbuch 2020, Kisgrafika, 2020/4., 14–15., http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2020-4.pdf

Ex-libris, Colecția Mârza, szerk. Eva Mârza, Alexandru Ştirban, Florin Bogdan, Alba Iulia, Cognitiv, 2019., Magyar Könyvszemle, 2021/2., 273–276., http://real.mtak.hu/133723/, https://epa.oszk.hu/00000/00021/00434/pdf/EPA00021_magyar_konyvszemle_2021_2_272-280.pdf#page=2

Pavel Hlavatý ezeregy ex librise, Kisgrafika, 2021/3., 13., http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2021-3.pdf

Kötet Gáborjáni Szabó Kálmán (1897–1955) életművéről, Kisgrafika, 2021/4., 14–15., http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2021-4.pdf

Dr. Reuter Camillo, az orvos és műgyűjtő, Kisgrafika, 2022/1., 15., http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2022-1.pdf

DEG Jahrbuch 2021, Kisgrafika 2022/2., 15., http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2022-2.pdf

Rézmetszés, Kisgrafika, 2022/4., 15., http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2022-4.pdf

LEKTORÁLÁS, SZERKESZTÉSBEN KÖZREMŰKÖDÉS

Dr. Kerékgyártó Imréné: A kastély árnyékában (Érdi portrék a múlt századból), Érd 2006. (lektorálás)

Lenkey István: A Kisgrafika 1937–1944 repertóriuma c. műve, Mohács, 2015. (lektorálás)  

KBK–60. MMXIX, Hungary – Nemzetközi Ex libris és Kisgrafika Kiállítás /International Ex Libris and Small Grafic Exhibition (kiállítási katalógus), Kisgrafika Barátok Köre Grafikagyűjtő és Művelődési Egyesület, Budapest, 2019, 48 p. (szerkesztésben közreműködés, képválogatás)  

Matits Ferenc Lippóczy Norbert – két ország mecénása című tanulmányának lektori munkája, In. A Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményei 2018–2019, szerk. Szirácsik Éva, Magyar Mezőgazdasági Múzeum, Budapest, 2019, 219–241.

Kisgrafika folyóirat szerkesztése: 2011-től szerkesztőbizottsági tag, a 2019/2. számtól 2022 végéig egyedüli szerkesztőként. Évente négy szám.

SZAKIRÁNYÚ CIKKEK, ÍRÁSOK

2007.

Batthyány Lajos élete (városi vetélkedő Érden a Batthyány Lajos Emlékév alkalmából) – I. forduló, Érdi Újság, XVII. évf. 04., 2007. február 15., 16.

Batthyány és az 1848/49-es szabadságharc – II. forduló, Érdi Újság, XVII. évf. 05., 2007. március 1., 16.

Könyvajánló: A Csuka Zoltán Városi Könyvtár szépirodalmi újdonságai, Érdi Lap, V. évf. 14., 2007. július 12., 7.

Könyvajánló: A Csuka Zoltán Városi Könyvtár szépirodalmi újdonságai, Érdi Lap, V. évf. 15., 2007. július 26., 7.

Könyvajánló: Osztovits Levente „Szóló” című művéről, Érdi Lap, V. évf. 16., 2007. aug. 9., 7.

Batthyány-vetélkedő. A legtöbb fejtörést a zugprókátor és a tetoválás okozta, Érdi Újság, XVII. évf. 09., 2007. ápr. 26., 8.

Helytörténeti pályázat 2007., Érdi Lap, V. évf. 19., 2007. okt. 4., 4.

Díszpolgár kötete, Helyi Téma, 2007. okt. 31., 5.

2008.

Internetes nyelv, Érdi Lap, VI. évf. 7., 2008. ápr. 10., 5.

Három fordulós Mátyás-vetélkedő Érden (2008. január 24-március 26.): 1. forduló: Történelem; 2. forduló: Művészet, irodalom; 3. forduló: Corvinák, www.csukalib.hu, www.erdcenter.hu

Mátyás-vetélkedő a Csuka Zoltán Városi Könyvtárban - összegző cikk, www.erdcenter.hu, 2008. április 1.

2009.

Az ex libris kortárs művészei; Nemzetközi ex libris kiállítás Debrecenben, Kisgrafika c. folyóirat, 2009/3., 2., http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2009-3.pdf

Kazinczy kvíz. In: A nyelvújítás jelvilága. Tanulmányok Kazinczy és a nyelvújítás máig tartó hatásairól, Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, 2009, 138-140.

2010.

Kérdések és válaszok, www. manyszi.hu, Édes Anyanyelvünk, 2010. jún. XXXII. évf. 3., 13.

Egy grafikus pályaképe: Németh Nándor, Kisgrafika, 2010/2., 4-6.

Kultúrák közti párbeszéd, avagy hungarika ex librisek a moszkvai Rudomino Könyvtárban, Kisgrafika, 2010/3., 6–7.

Miért szép, ami művészi?, Kisgrafika, 2010/4., 6–7.

Kérdések és válaszok, www. manyszi.hu, Édes Anyanyelvünk, 2010. dec. XXXII. évf. 5., 13.

2011.

Irodalmi kalandozások az ex libris világában. Válogatás a Kisgrafika Barátok Körének archívumából c. kiállítás megnyitójának szövege, Kisgrafika, 2011/2., 9–10.

In memoriam Kereskényi Gyula (1835–1911), Érdi Lap, IX. évf. 15., 2011. augusztus 11., 7.

Művelődéstörténeti anziksz a kisgrafikákon, Kőhegyi Gyula - Sajtos Gyula - Ürmös Péter közös kiállítása a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budafoki Könyvtárában, Duna-part, 2011/2-3, 143–146.

Miről vallanak az ex librisek?, In. Életgyümölcsök 2011. Novum pro Antológia, Novum Publishing Kft. 2011., 421–426.

Ex librisek határok nélkül (Die Buchzeichen ohne Grenzen), In. Novum scripture, Wolfgang Bader (Hrsg). Novum pro Kiadó, 2011., 229–235.

2012.

A harcunkat megharcoltuk. A Rákóczi-szabadságharc emlékezete, Mercurius 2011, Országos Széchényi Könyvtár, 27–29.

A kisgrafika nagymestere, Csiby Mihály c. kiállítás az OSZK honlapján, részlet a kiállításmegnyitó szövegéből, http://www.oszk.hu/kiallitasok/kisgrafika-nagymestere-csiby-mihaly

A kisgrafika nagymestere, Csiby Mihály c. kiállítás, a megnyitó teljes szövege, Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 2012/8., 48–51.; Kisgrafika, 2012/3., 3–5., http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2012-3.pdf

A XXXIV. FISAE Nemzetközi Ex libris Kongresszus (2012) egy résztvevő szemével, Kisgrafika, 2012/3., 2–3., http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2012-3.pdf

Az ex libriseket, kisgrafikákat alkotó Tavaszy Noémi (születésnapi megemlékezés), Kisgrafika, 2012/4., 2–3., http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2012-4.pdf

Tavaszy Noémi kisgrafikai alkotásjegyzéke, Kisgrafika 2012/4. számának melléklete, 1–8. http://kisgrafika.hu/ujsag/tavaszy-noemi-alkotasjegyzeke.pdf

Grafikai mozaikok (Vasné Tóth Kornélia kiállításmegnyitó szövege Kőhegyi Gyula: Grafikai mozaikok c. kiállításán, 2012. 09. 14, FSZEK Békásmegyeri Könyvtára), Kisgrafika, 2012/4., 3–5., http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2012-4.pdf

2013.

Ex libris KBK, a Kisgrafika Barátok Köre kiállítása - a kiállításmegnyitó szövege, Kisgrafika, 2013/1., 5-8., http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2013-1.pdf

Kérdések és válaszok, Édes Anyanyelvünk, 2013/1., 15., www.manyszi.hu

Kérdések és válaszok, Édes Anyanyelvünk, 2013/3., 18., www.manyszi.hu

A Nap színt ad a virágnak, a Művészet az Életnek, Kisgrafika, 2013/2., 2–3., http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2013-2.pdf.

Az ex libris 100 éve kerek évfordulókon (1903-2003), Kisgrafika, 2013/2., 7–8., http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2013-2.pdf

Rácz Mária Ibolya ex libris gyűjtő, a szegedi KBK titkára (születésnapi köszöntő), Kisgrafika, 2013/3., 2–4. http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2013-3.pdf

Költőtársak ex libriseken, Bakacsi Lajos két új portrégrafikája, Kisgrafika, 2013/3., 4–5., http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2013-3.pdf

A magyar ex libris szakirodalom óriása, Galambos Ferenc (1910–1988), Kisgrafika, 2013/4., 4–6., http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2013-4.pdf

Kiállítás és könyvbemutató Szegeden, Kisgrafika, 2013/4., 11., http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2013-4.pdf

A magyar ex libris-szakirodalom óriása, Galambos Ferenc, Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 2013/12., 46–49.

2014.

Coco, az ex libris kiállítások új sztárja, Kisgrafika, 2014/1., 2–3., http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2014-1.pdf 

Balajti Károly ex libris kiállítása Zilahon, Kisgrafika, 2014/1., 8–9., http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2014-1.pdf  

In memoriam Balajti László (1955-2013), Kisgrafika, 2014/1., 12., http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2014-1.pdf  

A magyar ex libris, Művészet és Barátai 2014/2., 18-20., http://muvbaratok.uw.hu/ujsag/2014_02.pdf

A magyar ex libris 100 éve, Agrárkönyvtári Hírvilág, (Nálunk történt – Kiállításmegnyitó rovat), 2014/1., http://www.omgk.hu/AH2014/1/AH2014_1.htm

A magyar ex libris 100 éve - Gyűjtemények kiállítása, Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 2014/05., 31–36.  

Nemzetközi FISAE Ex libris Kongresszus Szent György jegyében (2014), Kisgrafika, 2014/2., 2–4. http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2014-2.pdf

A magyar ex libris 100 éve, Gyűjtemények kiállítása, Kisgrafika, 2014/2., 7–11., http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2014-2.pdf 

Híres gyűjtők könyvjegyei az Országos Széchényi Könyvtárban. Tibold Attila, Kisgrafika, 2014/4., 6–7.  http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2014-4.pdf

Közel húsz éven át volt a KBK titkára, A 80. születésnapját ünneplő Vida Klára köszöntése, Kisgrafika, 2014/4., 13–14. http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2014-4.pdf

2015.

Galambos Ferenc életrajza, Galambos Ferenc repertóriumok a MEK-ben, http://www.oszk.hu/hirek/galambos-ferenc-repertoriumok (2015/01/23)

Sós Zsigmond, a magyar ex libris németországi követe. A 80 éves grafikus köszöntése, Kisgrafika, 2015/1., 2–3., http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2015-1.pdf 

Halla Aurél (1880-1959) államtitkár és Érd, Érdi Lap, 2015. március 19., 6. http://www.erdilap.hu/archivum/2015_03_19.pdf

Ex libris contra ex webis, Édes Anyanyelvünk, 2015. április, 10., http://edesanyanyelvunk.anyanyelvapolo.hu/pdf/%C3%89des_Anyanyelv%C3%BCnk-2015-04-02.pdf 

Erdélyi István zentai kultúrmunkás és ex libris gyűjtő, Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 2015. március, 43–45. 

A Nagy Háború ex libriseken, Kisgrafika, 2015/2., 2–4.  http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2015-2.pdf

Éles Bulcsú „Léckatonák” c. kiállítása, Kisgrafika, 2015/3., 6., http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2015-3.pdf

Beszámoló a 2015. szeptember 5-i közgyűlésről, Kisgrafika, 2015/3., 12. http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2015-3.pdf

80 éves Nagy László Lázár, a hivatástudattól átfűtött művész, Kisgrafika, 2015/4., 2–3. http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2015-4.pdf

Az ex libris 100 éve kerek évfordulókon (1905–2005), Kisgrafika, 2015/4., 9–10., http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2015-4.pdf

2016.

Jovicza Ignác, az érdi helytörténész, Százhalom (Óvárosi közösségi, közéleti folyóirat), 2016. február, 5–6.

Egy száz éve írt levél, Adalékok Jovicza Ignác portréjához, Érdi Újság, 2016. március 2., 11. 

In memoriam Csiby Mihály, Kisgrafika, 2016/1., 2–3., http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2016-1.pdf 

In memoriam Csiby Mihály (nekrológ), http://nemzetikonyvtar.blog.hu/#

Ex libris contra ex webis, Kisgrafika, 2016/1., 3–4., http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2016-1.pdf 

Ex libris könyvbemutató és kiállítás – a szerző szemével, Kisgrafika, 2016/2., 6–7 http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2016-2.pdf

Pálya-kép. Születésnapi beszélgetés Ürmös Péter grafikusművésszel, Kisgrafika, 2016/3., 3–6., http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2016-3.pdf 

Szilágyi Magdolna ex librisei az OSZK-ban, Kisgrafika, 2016/3., 12., http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2016-3.pdf 

Brittich Erzsébet kisgrafikai világa, különös tekintettel az ex librisekre (Elhangzott 2016. június 29-én a Budapest-fasori Evangélikus Egyházközség gyülekezeti termében rendezett kiállításon), Irodalmi Jelen, 2016. augusztus, 2. 

In memoriam Csiby Mihály, Művészet és Barátai, 2016. március-április, 22. 

Szöveg és kép diszkurzivitása az ex libriseken, In. Nyelvi esszék, szerk. Balázs Géza – Minya Károly, Anyanyelvápolók Szövetsége – Inter Kft., Budapest, 2016., 153–156. 

Brittich Erzsébet kisgrafikai világa, különös tekintettel az ex librisekre, Kisgrafika, 2016/4., 2–3., http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2016-4.pdf 

Az ex libris 100 éve kerek évfordulókon (1906–2006), Kisgrafika, 2016/4., 8–10., http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2016-4.pdf

2017.

Jegyes könyvek, jeles olvasók (a miskolci II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban tartott ex libris kiállítás megnyitójának szövege), OSZK honlap, 2017. január 20., http://www.oszk.hu/sites/default/files/Megnyitóbeszéd.pdf

Jegyes könyvek, jeles olvasók, Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 2017/2., 42–45.

Kalandos papírtörténet”. Papírrégiségek, ex librisek Dunaújvárosban, Kisgrafika, 2017/1., 4., http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2017-1.pdf

A bázeli Egyetemi Könyvtárban..., Hírek, Kisgrafika, 2017/1., 12. http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2017-1.pdf

Ex libris tárlat a magyar kultúra napján Miskolcon, Magyar Grafika, 2017/1., 20–24.

A nagy triász: Arany–Petőfi–Tompa ex libriseken, E-NyéK (Nyelvünk és Kultúránk), 2017. június 16., http://http://www.mnyknt.hu/2017/06/26/a-nagy-triasz-aranypetfitompa-ex-libriseken/

A „fausti ember”. Bemutatkozik Nagy Sándor Zoltán grafikusművész, Kisgrafika, 2017/3., 5–7. http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2017-2.pdf

Józsa János festő- és grafikusművész grafikai retrospektív kiállítása, Kisgrafika, 2017/3., 2–4. http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2017-2.pdf

The Hungary-related Bookplates of the Rudomino Library of Moscow in a Hungarian and International Context / Ekslibrisy związane z Węgrami w Bibliotece im. M. I. Rudomino i ich kontekst międzynarodowy, In. Księga abstraktów /Book of abstract, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Ekslibris: znak własnościowy – dzieło sztuki” / International Science Conference, „Ex libris: mark of ownership – piece of art”, 15th November 2017, Pedagogical University of Cracow (angol-lengyel nyelvű absztrakt)

Nemzetközi tudományos ex libris konferencia Krakkóban (2017), Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 2017. december, 12–19. 

2018.

„Egy ember szól, de milliók nevében!” Az első magyar népképviseleti országgyűlés (1848) megnyitásáról, az Országos Széchényi Könyvtár blogja, 2018. február 17., http://nemzetikonyvtar.blog.hu/2018/02/17/egy_ember_szol_de_milliok_neveben_az_elso_magyar_nepkepviseleti_orszaggyules_1848_megnyitasarol

„Egy ember szól, de milliók nevében!” (II. rész) Kossuth Lajos imája, az Országos Széchényi Könyvtár blogja, 2018. február 26., http://nemzetikonyvtar.blog.hu/2018/02/26/_egy_ember_szol_de_milliok_neveben_ii_resz_kossuth_lajos_imaja 

„Egy ember szól, de milliók nevében!” (III. rész) A magyar forradalom bevégződött…, az Országos Széchényi Könyvtár blogja, 2018. március 12., http://nemzetikonyvtar.blog.hu/2018/03/12/_egy_ember_szol_de_milliok_neveben_iii_resz_a_magyar_forradalom_bevegzodott

Kép – írás. Ürmös Péter válogatott illusztrációi, Kisgrafika, 2018/1., 2–4.  http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2018-1.pdf

Beszámoló a krakkói nemzetközi tudományos ex libris konferenciáról (2017), Kisgrafika, 2018/1., 5. c

XXXVII. FISAE Nemzetközi Ex libris Kongresszus, Kisgrafika, 2018/1., 13., http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2018-1.pdf 

Múltidéző – 170 éves aprónyomtatványok az Országos Széchényi Könyvtárban, 2018. 04. 20., http://ujkor.hu/content/multidezo-170-eves-apronyomtatvanyok-az-orszagos-szechenyi-konyvtarban  

Ex libris KBK – kiállítás a Hegyvidéki Kulturális Szalonban, Kisgrafika, 2018/2., 3–7., http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2018-2.pdf 

Hetvenéves a zilahi grafika nagymestere, Balajti Károly, Kisgrafika, 2018/3., 6–7., http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2018-3.pdf 

A prágai XXXVII. FISAE Ex libris Kongresszus kiállításaiból – magyar vonatkozásokkal, Kisgrafika, 2018/4., 3-5., http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2018-4.pdf

Az ex libris gyűjtés fogalomtára I., Kisgrafika, 2018/4., 10–11., http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2018-4.pdf

Tavaszy Noémi halálára, Kisgrafika, 2018/4., 11–12., http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2018-4.pdf

2019.

In memoriam Nagy László Lázár (1935–2019), Kisgrafika, 2019/1., 8-9. (nekrológ) http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2019-1.pdf

Emléktábla-avató beszéd, In. Emléktábla-avatás Cegléden, OSZK honlap, 2019. 05.10., http://www.oszk.hu/hirek/emlektabla-avatas-cegleden

Jovicza Ignác korai munkássága. Egy 1916-ban írt levél tükrében, Földrajzi Múzeumi Tanulmányok, 20., Érd, 2019., 125–127. (forrásközlés)

Közgyűlés – 2019, könyvbemutatóval, Kisgrafika, 2019/2., 11–12., http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2019-2.pdf

Beszámoló a KBK 2018-as művészeti tevékenységéről, Kisgrafika, 2019/2., 12–14., http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2019-2.pdf

In memoriam Imolay dr. Lenkey István (1941–2019), Kisgrafika, 2019/3., 6–8. (nekrológ) http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2019-3.pdf

Nagy László Lázár emléktáblájának felavatása Cegléden, Kisgrafika, 2019/3., 8–10., http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2019-3.pdf

Az ex libris gyűjtés fogalomtára II., Kisgrafika, 2019/3., 12., http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2019-3.pdf

Csiby-hagyaték az Országos Széchényi Könyvtárban, Kisgrafika, 2019/3., 12., http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2019-3.pdf

Gross Arnold: Lexikon 90, Kisgrafika, 2019/3., 12–13., http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2019-3.pdf

Egy lelkész-könyvtáros halálára. In memoriam dr. Lenkey István (1941–2019), Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 2019/4. sz., 35–38. (nekrológ) http://epa.oszk.hu/01300/01367/00314/pdf/EPA01367_3K_2019_04_035-038.pdf, http://ki2.oszk.hu/3k/2019/07/egy-lelkesz-konyvtaros-halalara/

Kékesi László centenáriumi kiállítása a budapesti Olasz Kultúrintézetben, Kisgrafika, 2019/4., 8., http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2019-4.pdf

Az ex libris gyűjtés fogalomtára III., Kisgrafika, 2019/4., 12–13., http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2019-4.pdf

Kétfedelű metamorfózis a H13-ban, Kisgrafika, 2019/4., 13–14., http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2019-4.pdf

Ex libris könyvbemutató és kiállítás a debreceni Benedek Elek Könyvtárban és az ajkai Városi Múzeumban, Kisgrafika, 2019/4., 14., http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2019-4.pdf

Magyar vonatkozások külföldi lapokban, Lapszemle, Kisgrafika, 2019/4., 16., http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2019-4.pdf

Hazai sajtó, Lapszemle, Kisgrafika, 2019/4., 16., http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2019-4.pdf

A hely géniusza. Utazás „Ex libris Land” területén, In. „Az élet éppen elég hosszú” – BG 60, Írások Balázs Géza 60. születésnapjára, szerk. Blankó Miklós – Pölcz Ádám, Inter Nonprofit Kft., Budapest, 2019, 44–47.

2020.

Nemzetközi ex libris pályázat és kiállítás Szabadkán, Kisgrafika, 2020/1., 12., http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2020-1.pdf

A 38. FISAE Nemzetközi Ex libris Kongresszus (2020) programterve, Kisgrafika, 2020/1., 13., http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2020-1.pdf

Lapszemle, Kisgrafika, 2020/1., 13., http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2020-1.pdf

Kékesi László simontornyai centenáriumi kiállítása, Kisgrafika, 2020/1., 3–5., http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2020-1.pdf

Centenáriumi ex libris kiállítás Simontornyán, Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 2019/12., 47–52.

Bemutatkozik Bugyi István József grafikusművész, Kisgrafika, 2020/2., 5–9., http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2020-2.pdf

Az ex libris gyűjtés fogalomtára IV., Kisgrafika, 2020/2., 11., http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2020-2.pdf

Hírek, Hommage à Nagy László Lázár, Kisgrafika, 2020/2., 12., http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2020-2.pdf

Lapszemle, Kisgrafika, 2020/2., 13., http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2020-2.pdf

„Vasakarat – sikert arat”. Vastagh Gyula műgyűjteményéről az Országos Széchényi Könyvtár ex librisei kapcsán, az Országos Széchényi Könyvtár blogja, 2020. 05. 06., https://nemzetikonyvtar.blog.hu/2020/05/06/_vasakarat_sikert_arat

„Nagy magyarok emlékének”. Mátyás király lovas szobra ex librisen, az Országos Széchényi Könyvtár blogja, 2020. július 13., https://nemzetikonyvtar.blog.hu/2020/07/13/_nagy_magyarok_emlekenek_matyas_kiraly_lovas_szobra_ex_librisen

Ötven éve hunyt el a soproni ex libris élet kiemelkedő alakja, Csatkai Endre, Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 2020/5, 46–49., https://epa.oszk.hu/01300/01367/00328/pdf/EPA01367_3K_2020_05_46-49.pdf

Az ex libris gyűjtés fogalomtára V., Kisgrafika, 2020/3., 9–10., http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2020-3.pdf

Lapszemle, Kisgrafika, 2020/3., 11., http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2020-3.pdf

Beszámoló a KBK 2020. július 25-i tisztújító közgyűléséről, Kisgrafika, 2020/3., 12–13., http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2020-3.pdf

„Itthonom Baranya, otthonom Kalotaszeg”. Bálint Ferenc grafikus 60 éves, Kisgrafika, 2020/3., 7., http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2020-3.pdf

Ex libris gyűjtők, gyűjtemények. 1. rész, az Országos Széchényi Könyvtár blogja, 2020.09. 08., https://nemzetikonyvtar.blog.hu/2020/09/08/ex_libris_gyujtok_gyujtemenyek_1_resz

Arady Kálmán – Ex libris gyűjtők, gyűjtemények. 2. rész, az Országos Széchényi Könyvtár blogja, 2020. 10. 06., https://nemzetikonyvtar.blog.hu/2020/10/06/arady_kalman_ex_libris_gyujtok_gyujtemenyek_2_resz

Metszetek – illusztrációk – álmok, Kisgrafika, 2020/4., 3–4., http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2020-4.pdf

Bemutatkozik Kapolcsi Kovács Csaba ajkai grafikusművész, Kisgrafika, 2020/4., 6–7., http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2020-4.pdf

FISAE-kongresszus helyett online kiállítás, Kisgrafika, 2020/4., 12., http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2020-4.pdf

Lapszemle, Kisgrafika, 2020/4., 14., http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2020-4.pdf

Balogh Ferenc – Ex libris gyűjtők, gyűjtemények. 3. rész, az Országos Széchényi Könyvtár blogja, 2020. 11. 03., https://nemzetikonyvtar.blog.hu/2020/11/03/balogh_ferenc_ex_libris_gyujtok_gyujtemenyek_3_resz

Metszetek – illusztrációk – álmok. Palásti Erzsébet kiállítása Kiskunhalason, Magyar Grafika, 2020. november, 52–55., https://mgonline.hu/system/articles/2483/articles_2483_original.pdf?1604871507

Békés István – Ex libris gyűjtők, gyűjtemények. 4. rész, az Országos Széchényi Könyvtár blogja, 2020. 12. 01., https://nemzetikonyvtar.blog.hu/2020/12/01/bekes_istvan_ex_libris_gyujtok_gyujtemenyek_4_resz

2021.

Béli István – Ex libris gyűjtők, gyűjtemények. 5. rész, az Országos Széchényi Könyvtár blogja, 2021. 01. 05., https://nemzetikonyvtar.blog.hu/2021/01/05/beli_istvan_ex_libris_gyujtok_gyujtemenyek_5_resz

Bélley Pál – Ex libris gyűjtők, gyűjtemények. 6. rész, az Országos Széchényi Könyvtár blogja, 2021. 02. 02., https://nemzetikonyvtar.blog.hu/2021/02/02/belley_pal_ex_libris_gyujtok_gyujtemenyek_6_resz

In memoriam Palásthy Lajos (1931–2020), Kisgrafika, 2021/1., 2–3. (nekrológ), http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2021-1.pdf

Interjú Börcsök Attila művésztanárral, Kisgrafika, 2021/1., 5–7., http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2021-1.pdf

Egy elkésett köszöntő, Kisgrafika, 2021/1., 13., http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2021-1.pdf

Külföldi hírek, pályázatok, Kisgrafika, 2021/1., 14., http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2021-1.pdf

Lapszemle, Kisgrafika, 2021/1., 14., http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2021-1.pdf

Várkonyi Károly kisgrafikai alkotásjegyzéke (I.), Kisgrafika, 2021/1., 8–12. (Várkonyi Zsolttal közösen), http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2021-1.pdf

Benkő Ferenc – Ex libris gyűjtők, gyűjtemények. 7. rész, OSZK blog, 2021. 03. 02., https://nemzetikonyvtar.blog.hu/2021/03/02/benko_ferenc_ex_libris_gyujtok_gyujtemenyek_7_resz

Bánszki Tamás (1892–1971) festő-, grafikus- és szobrászművész emlékezete. „A tudás fegyver, életharcban győzöl ezzel”, Magyar Grafika, 2021/1., 68–71., https://mgonline.hu/system/articles/2530/articles_2530_original.pdf?1614684087

Munkáiban a „lélek szól a lélekhez”. Az 50 éve elhunyt Bánszki Tamásra emlékezünk, Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 2021/1., 36–41., http://ojs.elte.hu/3k/article/view/1724/1530

Hungarian Bookplate Associations in the 20th and 21st Centuries, FISAE Newsletter, 2021/22., (2021. 04. 04.), 2–5., https://www.exlibris-austria.at/08_fisae/210404_FISAE_Newsletter_22.pdf (angol nyelven)

Béres Béla – Ex libris gyűjtők, gyűjtemények. 8. rész, OSZK blog, 2021. 04. 06., https://nemzetikonyvtar.blog.hu/2021/04/06/beres_bela_ex_libris_gyujtok_gyujtemenyek_8_resz

Ex librisek a XVI. század elejéről. Albrecht Dürerre emlékezünk, Kisgrafika, 2021/2., 2–3., http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2021-2.pdf

Király Zoltán in memoriam, Kisgrafika, 2021/2., 13., http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2021-2.pdf

Várkonyi Károly kisgrafikai alkotásjegyzéke (II.), Kisgrafika, 2021/2., 9–13. (Várkonyi Zsolttal közösen), http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2021-2.pdf

A Kisgrafika folyóirat régi számai is elérhetők online, Kisgrafika, 2021/2., 13–14., http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2021-2.pdf

550 éve született Albrecht Dürer, a metsző, Magyar Grafika, 2021/2., 62–64., https://mgonline.hu/system/articles/2561/articles_2561_original.pdf?1620115026

Béres Ferenc – Ex libris gyűjtők, gyűjtemények. 9. rész, OSZK blog, 2021. 05. 04., https://nemzetikonyvtar.blog.hu/2021/05/04/beres_ferenc_ex_libris_gyujtok_gyujtemenyek_9_resz, és megjelent még A népi internet legjava főcím alatt az Index blog címlapján, 2021. 05. 05., https://cimlap.blog.hu/#bloghu/nemzetikonyvtar/2021/05/04/beres_ferenc_ex_libris_gyujtok_gyujtemenyek_9_resz

In Memoriam Lajos Palásthy (1931–2020), Mitteilungen der Österreichischen Exlibris-Gesellschaft, 1/2021, 13–14. (nekrológ német nyelven)

H. Bezzegh Ernő – Ex libris gyűjtők, gyűjtemények. 10. rész, OSZK blog, 2021. 06. 02., https://nemzetikonyvtar.blog.hu/2021/06/02/h_bezzegh_erno_ex_libris_gyujtok_gyujtemenyek_10_resz, és megjelent még A népi internet legjava főcím alatt az Index blog címlapján, 2021. 06. 03., https://cimlap.blog.hu/#bloghu/nemzetikonyvtar/2021/06/02/h_bezzegh_erno_ex_libris_gyujtok_gyujtemenyek_10_resz

Az ex libriseket alkotó Ürmös Péter grafikusművész, Magyar Grafika, 2021/3., 68–71., https://mgonline.hu/system/articles/2584/articles_2584_original.pdf?1625042559

Varázslatos Szent Iván-éj. Szokások, hiedelmek, OSZK blog, 2021. 06. 24., https://nemzetikonyvtar.blog.hu/2021/06/24/varazslatos_szent_ivan-ej, és megjelent még az Index.hu és a Blog.hu címlapján, 2021. 06. 24., https://cimlap.blog.hu/#bloghu/nemzetikonyvtar/2021/06/24/varazslatos_szent_ivan-ej

Az irodalmár Boros Edit, avagy haikuk a grafika nyelvén – Ex libris gyűjtők, gyűjtemények. 11. rész, OSZK blog, 2021. 07. 06., https://nemzetikonyvtar.blog.hu/2021/07/06/az_irodalmar_boros_edit_avagy_haikuk_a_grafika_nyelven_ex_libris_gyujtok_gyujtemenyek_11_resz, és megjelent még A népi internet legjava főcím alatt az Index blog címlapján, 2021. 07. 07., https://cimlap.blog.hu/#bloghu/nemzetikonyvtar/2021/07/06/az_irodalmar_boros_edit_avagy_haikuk_a_grafika_nyelven_ex_libris_gyujtok_gyujtemenyek_11_resz

Egy korty Kovid inka. Vén Zoltán 80!, Kisgrafika, 2021/3., 3–4., http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2021-3.pdf

Várkonyi Károly kisgrafikai alkotásjegyzéke (III.), Kisgrafika, 2021/3., 7–11. (Várkonyi Zsolttal közösen), http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2021-3.pdf

Kőhegyi Gyula, a KBK doyenje, Kisgrafika, 2021/3., 12., http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2021-3.pdf

Lapszemle, Kisgrafika, 2021/3., 12–13., http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2021-3.pdf

Beszámoló a KBK 2021. évi közgyűléséről, Kisgrafika, 2021/3., 14., http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2021-3.pdf

A műgyűjtő Coudenhove Ernestina zselízi grófnő – Ex libris gyűjtők, gyűjtemények. 12. rész, OSZK blog, 2021. 08. 03., https://nemzetikonyvtar.blog.hu/2021/08/03/a_mugyujto_coudenhove_ernestina_zselizi_grofno_ex_libris_gyujtok_gyujtemenyek_12_resz, és megjelent még A népi internet legjava főcím alatt az Index blog címlapján, 2021. 08. 03., https://cimlap.blog.hu/#bloghu/nemzetikonyvtar/2021/08/03/a_mugyujto_coudenhove_ernestina_zselizi_grofno_ex_libris_gyujtok_gyujtemenyek_12_resz és A műgyűjtő Coudenhove Ernestina zselízi grófnő ex libris gyűjteménye címmel, Felvidék.ma, 2021. 09. 16., https://felvidek.ma/2021/09/a-mugyujto-coudenhove-ernestina-zselizi-grofno-ex-libris-gyujtemenye/

160 éve született az ex libris gyűjtő grófnő, Coudenhove Ernestina, Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 2021/4., 41–45., http://ojs.elte.hu/3k/article/view/2478/2257

Csányi István mint Aszklépiosz követe – Ex libris gyűjtők, gyűjtemények. 13. rész, OSZK blog, 2021. 09. 08., https://nemzetikonyvtar.blog.hu/2021/09/08/csanyi_istvan_mint_aszklepiosz_kovete_ex_libris_gyujtok_gyujtemenyek_13_resz, és megjelent még A népi internet legjava főcím alatt az Index blog címlapján, 2021. 09. 09., https://cimlap.blog.hu/#bloghu/nemzetikonyvtar/2021/09/08/csanyi_istvan_mint_aszklepiosz_kovete_ex_libris_gyujtok_gyujtemenyek_13_resz

A Kossuth-díjas soproni helytörténész, muzeológus Csatkai Endre – Ex libris gyűjtők, gyűjtemények. 14. rész, OSZK blog, 2021. 10. 12., https://nemzetikonyvtar.blog.hu/2021/10/12/a_kossuth-dijas_soproni_helytortenesz_muzeologus_csatkai_endre_ex_libris_gyujtok_gyujtemenyek_14_res, és megjelent még A népi internet legjava főcím alatt az Index blog címlapján, 2021. 10. 13., https://cimlap.blog.hu/#bloghu/nemzetikonyvtar/2021/10/12/a_kossuth-dijas_soproni_helytortenesz_muzeologus_csatkai_endre_ex_libris_gyujtok_gyujtemenyek_14_res

Az ex libriseket alkotó Ürmös Péter grafikusművész, Szélesvíz, Pápa város folyóirata, 2021. ősz, VIII/2., 65–68.

A művészet iránt fogékony hajdúböszörményi lakatos, Csernáth Gábor – Ex libris gyűjtők, gyűjtemények. 15. rész, OSZK blog, 2021. 11. 09., https://nemzetikonyvtar.blog.hu/2021/11/09/a_muveszet_irant_fogekony_hajduboszormenyi_lakatos_csernath_gabor_ex_libris_gyujtok_gyujtemenyek_15_, és megjelent még A népi internet legjava főcím alatt az Index blog címlapján, 2021. 11. 10., https://cimlap.blog.hu/#bloghu/nemzetikonyvtar/2021/11/09/a_muveszet_irant_fogekony_hajduboszormenyi_lakatos_csernath_gabor_ex_libris_gyujtok_gyujtemenyek_15_

Várkonyi Károly kisgrafikai alkotásjegyzéke (IV.), Kisgrafika, 2021/4., 7–11. (Várkonyi Zsolttal közösen), http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2021-4.pdf

Hírek, Kisgrafika, 2021/4., 11–12., http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2021-4.pdf

Tárlatok az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus alkalmából, Kisgrafika, 2021/4., 11., http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2021-4.pdf

„Dante – 700” Cegléden, Kisgrafika, 2021/4., 12., http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2021-4.pdf

Könyvjegyek az öbölnél, avagy a XXXIX. FISAE Kongresszus és pályázata (2022), Kisgrafika, 2021/4., 13., http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2021-4.pdf

Lapszemle, Kisgrafika, 2021/4., 14., http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2021-4.pdf

A könyvtáros, filatelista és iparművészeti szakíró Czakó Elemér – Ex libris gyűjtők, gyűjtemények. 16. rész, OSZK blog, 2021. 11. 23., https://nemzetikonyvtar.blog.hu/2021/11/23/a_konyvtaros_filatelista_es_iparmuveszeti_szakiro_czako_elemer_ex_libris_gyujtok_gyujtemenyek_16_res, és megjelent még A népi internet legjava főcím alatt az Index blog címlapján, 2021. 11. 24., https://cimlap.blog.hu/#bloghu/nemzetikonyvtar/2021/11/23/a_konyvtaros_filatelista_es_iparmuveszeti_szakiro_czako_elemer_ex_libris_gyujtok_gyujtemenyek_16_res

Az erdélyi főorvos, Demeter Jenő – Ex libris gyűjtők, gyűjtemények. 17. rész, OSZK blog, 2021. 12. 06., https://nemzetikonyvtar.blog.hu/2021/12/06/az_erdelyi_foorvos_demeter_jeno_ex_libris_gyujtok_gyujtemenyek_17_resz, és megjelent még A népi internet legjava főcím alatt az Index blog címlapján, 2021. 12. 07., https://cimlap.blog.hu/#bloghu/nemzetikonyvtar/2021/12/06/az_erdelyi_foorvos_demeter_jeno_ex_libris_gyujtok_gyujtemenyek_17_resz

Siklóssy László, a műgyűjtő kultúrtörténész kettős évfordulója, Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 2021/7–8. sz., 64–67., http://ojs.elte.hu/3k/article/view/3205/2917

Péter Ürmos, un disegnatore ungherese, inPressioni, autunno 2021., 10–15. (olasz nyelven)

2022.

Egy áldozatkész szegedi gyűjtő, Déry Ernőné Herz Ilona – Ex libris gyűjtők, gyűjtemények. 18. rész, OSZK blog, 2022. 01. 04., https://nemzetikonyvtar.blog.hu/2022/01/04/egy_aldozatkesz_szegedi_gyujto_dery_ernone_herz_ilona_ex_libris_gyujtok_gyujtemenyek_18_resz, és megjelent még A népi internet legjava főcím alatt az Index blog címlapján, 2022. 01. 04., https://cimlap.blog.hu/#bloghu/nemzetikonyvtar/2022/01/04/egy_aldozatkesz_szegedi_gyujto_dery_ernone_herz_ilona_ex_libris_gyujtok_gyujtemenyek_18_resz

Várkonyi Károly kisgrafikai alkotásjegyzéke (V.), Kisgrafika, 2022/1., 6–10. (Várkonyi Zsolttal közösen), http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2022-1.pdf

A 65 éves Ürmös Péter kiállításai, Kisgrafika, 2022/1., 11., http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2022-1.pdf

Hírek, Kisgrafika, 2022/1., 11–13., http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2022-1.pdf

Külföldi hírek, pályázatok, Kisgrafika, 2022/1., 13., http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2022-1.pdf

Lapszemle, Kisgrafika, 2022/1., 13–14., http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2022-1.pdf

Az ex libris műfaj egyik első teoretikusa, Diamant Izsó – Ex libris gyűjtők, gyűjtemények. 19. rész, OSZK blog, 2022. 02. 08., https://nemzetikonyvtar.blog.hu/2022/02/08/az_ex_libris_mufaj_egyik_elso_teoretikusa_diamant_izso_ex_libris_gyujtok_gyujtemenyek_19_resz, és megjelent még A népi internet legjava főcím alatt az Index blog címlapján, 2022. 02. 09., https://cimlap.blog.hu/#bloghu/nemzetikonyvtar/2022/02/08/az_ex_libris_mufaj_egyik_elso_teoretikusa_diamant_izso_ex_libris_gyujtok_gyujtemenyek_19_resz

Az ex libriseket alkotó Ürmös Péter, In. EURO_COLOR_PRINT. Ürmös Péter képzőművész, designer kiállítása, Nemcsics Emlékház, Színország Galéria, szerk.: Nemcsics Ákos és László Miklós, Budapest, 2022 (katalógus), 15–23.

Bodri Ferencre emlékezve. A kecskeméti grafikus illusztratív ex librisei, Magyar Grafika, 2022/1., 52–55., https://mgonline.hu/system/articles/2675/articles_2675_original.pdf?1645780638

Bodri Ferenc (1943–2021) grafikus- és festőművész születésének 79. évfordulóján, OSZK blog, 2022. 02. 28., https://nemzetikonyvtar.blog.hu/2022/02/28/bodri_ferenc_1943_2021_grafikus-_es_festomuvesz_szuletesenek_79_evfordulojan

A néprajzi gyűjtő Dorogi Márton – Ex libris gyűjtők, gyűjtemények. 20. rész, OSZK blog, 2022. 03. 03., https://nemzetikonyvtar.blog.hu/2022/03/03/a_neprajzi_gyujto_dorogi_marton_ex_libris_gyujtok_gyujtemenyek_20_resz, és megjelent még A népi internet legjava főcím alatt az Index blog címlapján, 2022. 03. 04., https://cimlap.blog.hu/#bloghu/nemzetikonyvtar/2022/03/03/a_neprajzi_gyujto_dorogi_marton_ex_libris_gyujtok_gyujtemenyek_20_resz

Az egri könyvtárigazgató és szakíró, Ebergényi Tibor – Ex libris gyűjtők, gyűjtemények. 21. rész, OSZK blog, 2022. 04. 07., https://nemzetikonyvtar.blog.hu/2022/04/07/az_egri_konyvtarigazgato_ebergenyi_tibor_ex_libris_gyujtok_gyujtemenyek_21_resz, és megjelent még A népi internet legjava főcím alatt az Index blog címlapján, 2022. 04. 07., https://cimlap.blog.hu/#bloghu/nemzetikonyvtar/2022/04/07/az_egri_konyvtarigazgato_ebergenyi_tibor_ex_libris_gyujtok_gyujtemenyek_21_resz

Gönczi Gebhardt Tibor plakátművészete a két világháború között. A Munkácsy Mihály-díjas grafikusművész születésének 120. évfordulójára, Első rész, OSZK blog, 2022. 04. 12., https://nemzetikonyvtar.blog.hu/2022/04/12/gonczi_gebhardt_tibor_plakatmuveszete_a_ket_vilaghaboru_kozott_i_resz

Gönczi Gebhardt Tibor plakátművészete a két világháború között. A Munkácsy Mihály-díjas grafikusművész születésének 120. évfordulójára, Második rész, OSZK blog, 2022. 04. 13., https://nemzetikonyvtar.blog.hu/2022/04/13/gonczi_gebhardt_tibor_plakatmuveszete_a_ket_vilaghaboru_kozott_masodik_resz, és megjelent még A népi internet legjava főcím alatt az Index blog címlapján, 2022. 04. 14, https://cimlap.blog.hu/#bloghu/nemzetikonyvtar/2022/04/13/gonczi_gebhardt_tibor_plakatmuveszete_a_ket_vilaghaboru_kozott_masodik_resz

Az erdélyi képtáralapító műgyűjtő, Elekes Vencel – Ex libris gyűjtők, gyűjtemények. 22. rész, OSZK blog, 2022. 05. 05., https://nemzetikonyvtar.blog.hu/2022/05/05/az_erdelyi_keptaralapito_mugyujto_elekes_vencel_ex_libris_gyujtok_gyujtemenyek_22_resz, és megjelent még A népi internet legjava főcím alatt az Index blog címlapján, 2022. 05. 06., https://cimlap.blog.hu/#bloghu/nemzetikonyvtar/2022/05/05/az_erdelyi_keptaralapito_mugyujto_elekes_vencel_ex_libris_gyujtok_gyujtemenyek_22_resz

100 éve született a kisgrafika nagymestere, Csiby Mihály, Kisgrafika 2022/2., 2., http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2022-2.pdf

A 80 éves dr. Arató Antal köszöntése, Kisgrafika 2022/2., 6–7., http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2022-2.pdf

Várkonyi Károly kisgrafikai alkotásjegyzéke (VI.), Kisgrafika, 2022/2., 9–12. (Várkonyi Zsolttal közösen), http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2022-2.pdf

Hírek, Kisgrafika 2022/2., 13–14., http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2022-2.pdf

Külföldi hírek, pályázatok, Kisgrafika 2022/2., 14., http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2022-2.pdf

Lapszemle, Kisgrafika, 2022/2., 14., http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2022-2.pdf

Kisgrafikai seregszemle a Hatvani Galériában (2022), OSZK blog, 2022. 05. 19, https://nemzetikonyvtar.blog.hu/2022/05/19/kisgrafikai_seregszemle_a_hatvani_galeriaban# (A 2022. május 14-én Hatvanban elhangzott kiállításmegnyitó szövege)

Erdélyi István, a zentai művelődési élet ikonikus alakja – Ex libris gyűjtők, gyűjtemények. 23. rész, OSZK blog, 2022. 06. 09., https://nemzetikonyvtar.blog.hu/2022/06/09/erdelyi_istvan_a_zentai_muvelodesi_elet_ikonikus_alakja_ex_libris_gyujtok_gyujtemenyek_23_resz, és megjelent még A népi internet legjava főcím alatt az Index blog címlapján, 2022. 06. 10., https://cimlap.blog.hu/posztok/nemzetikonyvtar/2022/06/09/erdelyi_istvan_a_zentai_muvelodesi_elet_ikonikus_alakja_ex_libris_gyujtok_gyujtemenyek_23_resz

Az apja nyomdokaiba lépő Nagy Árpád Dániel (1922–1985) grafikus centenáriuma, Kisgrafika, 2022/3., 5–6., http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2022-3.pdf

Megnyílt a IV. Hatvani Kisgrafikai Biennálé (2022), Kisgrafika, 2022/3., 3–5., http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2022-3.pdf

Várkonyi Károly kisgrafikai alkotásjegyzéke (VII.), Kisgrafika, 2022/3., 9–12. (Várkonyi Zsolttal közösen), http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2022-3.pdf

Három grafikus tárlata Kőbányán, Kisgrafika, 2022/3., 13., http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2022-3.pdf

Hírek, Kisgrafika, 2022/3., 13–14., http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2022-3.pdf

Beszámoló a KBK 2022. évi közgyűléséről, Kisgrafika, 2022/3., 14., http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2022-3.pdf

A Veszprém és Ajka vonzásában élő Fülöp Irén – Ex libris gyűjtők, gyűjtemények. 24. rész, OSZK blog, 2022. 07. 04., https://nemzetikonyvtar.blog.hu/2022/07/04/a_veszprem_es_ajka_vonzasaban_elo_fulop_iren_ex_libris_gyujtok_gyujtemenyek_24_resz, és megjelent még A népi internet legjava főcím alatt az Index blog címlapján, 2022. 07. 04., https://cimlap.blog.hu/posztok/nemzetikonyvtar/2022/07/04/a_veszprem_es_ajka_vonzasaban_elo_fulop_iren_ex_libris_gyujtok_gyujtemenyek_24_resz

A IV. Hatvani Kisgrafikai Biennálé (2022) megnyitója, Magyar Grafika, 2022/3., 60–64., https://mgonline.hu/system/articles/2732/articles_2732_original.pdf?1657722370

Kisgrafikai seregszemle a Hatvani Galériában (2022), OSZK blog, 2022. 05. 19, https://nemzetikonyvtar.blog.hu/2022/05/19/kisgrafikai_seregszemle_a_hatvani_galeriaban# (A 2022. május 14-én Hatvanban elhangzott kiállításmegnyitó szövege)

Az archeobotanikus Füzes Miklós és Keszthely – Ex libris gyűjtők, gyűjtemények. 25. rész, OSZK blog, 2022. 08. 04., https://nemzetikonyvtar.blog.hu/2022/08/04/az_archeobotanikus_fuzes_miklos_es_keszthely_ex_libris_gyujtok_gyujtemenyek_25_resz, és megjelent még A népi internet legjava főcím alatt az Index blog címlapján, 2022. 08. 05., https://cimlap.blog.hu/posztok/nemzetikonyvtar/2022/08/04/az_archeobotanikus_fuzes_miklos_es_keszthely_ex_libris_gyujtok_gyujtemenyek_25_resz

Galambos Ferenc, a jeles bibliográfus, szakíró és műgyűjtő – Ex libris gyűjtők, gyűjtemények. 26. rész, OSZK blog, 2022. 09. 06., https://nemzetikonyvtar.blog.hu/2022/09/06/galambos_ferenc_a_bibliografus_szakiro_es_mugyujto_ex_libris_gyujtok_gyujtemenyek_26_resz, és megjelent még A népi internet legjava főcím alatt az Index blog címlapján, 2022. 09. 06., https://cimlap.blog.hu/posztok/nemzetikonyvtar/2022/09/06/galambos_ferenc_a_bibliografus_szakiro_es_mugyujto_ex_libris_gyujtok_gyujtemenyek_26_resz

A MEGE egyik alapítója, Gáspár Andor pécsi fogász – Ex libris gyűjtők, gyűjtemények. 27. rész, OSZK blog, 2022. 10. 04., https://nemzetikonyvtar.blog.hu/2022/10/04/a_mege_egyik_alapitoja_gaspar_andor_pecsi_fogasz_ex_libris_gyujtok_gyujtemenyek_27_resz, és megjelent még A népi internet legjava főcím alatt az Index blog címlapján, 2022. 10. 05., https://cimlap.blog.hu/posztok/nemzetikonyvtar/2022/10/04/a_mege_egyik_alapitoja_gaspar_andor_pecsi_fogasz_ex_libris_gyujtok_gyujtemenyek_27_resz

A Kisgrafika folyóirat 60 évére emlékezünk, Kisgrafika, 2022/4., 2–3., http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2022-4.pdf

Bányászat a kisgrafikában (A dorogi Reimann Bányászattörténeti Miniverzumban 2022. szeptember 23-án elhangzott kiállításmegnyitó szövege), Kisgrafika, 2022/4., 5–6., http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2022-4.pdf

Várkonyi Károly kisgrafikai alkotásjegyzéke (VIII.), Kisgrafika, 2022/4., 9–12. (Várkonyi Zsolttal közösen), http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2022-4.pdf

Hírek, Kisgrafika, 2022/4., 12–13., http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2022-4.pdf

A XXXIX. FISAE-kongresszus kiállításaiból, Kisgrafika, 2022/4., 13., http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2022-4.pdf

Külföldi hírek, pályázatok, Kisgrafika, 2022/4., 13–14., http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2022-4.pdf

Lapszemle, Kisgrafika, 2022/4., 14., http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2022-4.pdf

Ex libris és képkultúra. Modern magyar ex librisek – kiállítás Finnországban, OSZK blog, 2022. 10. 19., https://nemzetikonyvtar.blog.hu/2022/10/19/ex_libris_es_kepkultura, és megjelent még A népi internet legjava főcím alatt az Index blog címlapján, 2022. 10. 19., https://cimlap.blog.hu/posztok/nemzetikonyvtar/2022/10/19/ex_libris_es_kepkultura

Gergely Ödön mérnök, Divéky József grafikusművész pártfogója – Ex libris gyűjtők, gyűjtemények. 28. rész, OSZK blog, 2022. 11. 08., https://nemzetikonyvtar.blog.hu/2022/11/08/gergely_odon_mernok_diveky_jozsef_grafikusmuvesz_partfogoja_ex_libris_gyujtok_gyujtemenyek_28_resz, és megjelent még A népi internet legjava főcím alatt az Index blog címlapján, 2022. 11. 09., https://cimlap.blog.hu/posztok/nemzetikonyvtar/2022/11/08/gergely_odon_mernok_diveky_jozsef_grafikusmuvesz_partfogoja_ex_libris_gyujtok_gyujtemenyek_28_resz

Giday Kálmán szegedi pedagógus, várostörténész – Ex libris gyűjtők, gyűjtemények. 29. rész, OSZK blog, 2022. 12. 06., https://nemzetikonyvtar.blog.hu/2022/12/06/giday_kalman_szegedi_pedagogus_varostortenesz_ex_libris_gyujtok_gyujtemenyek_29_resz, és megjelent még A népi internet legjava főcím alatt az Index blog címlapján, 2022. 12. 06., https://cimlap.blog.hu/posztok/nemzetikonyvtar/2022/12/06/giday_kalman_szegedi_pedagogus_varostortenesz_ex_libris_gyujtok_gyujtemenyek_29_resz

Kultúrtörténet a kisgrafikákon. Magyar–finn ex libris kiállítás Finnországban, Magyar Grafika, 2022/6., 44–46., https://mgonline.hu/system/articles/2799/articles_2799_original.pdf?1670873071

The Hungarian Journal Kisgrafika Is 60 Years Old / Die ungarische Zeitschrift Kisgrafika ist 60 Jahre alt / La revue hongroise Kisgrafika a 60 ans, FISAE Newsletter 232. (2022. 12. 30.), 5–9., https://www.exlibris-austria.at/08_fisae.html (angol, német, francia nyelven)

2023.

A magyar szálloda- és vendéglátóipar egyik vezető képviselője, Glück Frigyes – Ex libris gyűjtők, gyűjtemények. 30. rész, OSZK blog, 2023. 01. 03., https://nemzetikonyvtar.blog.hu/2023/01/03/a_magyar_szalloda-_es_vendeglatoipar_egyik_vezeto_kepviseloje_gluck_frigyes_ex_libris_gyujtok_gyujte, és megjelent még A népi internet legjava főcím alatt az Index blog címlapján, 2023. 01. 04., https://cimlap.blog.hu/posztok/nemzetikonyvtar/2023/01/03/a_magyar_szalloda-_es_vendeglatoipar_egyik_vezeto_kepviseloje_gluck_frigyes_ex_libris_gyujtok_gyujte

A sakktémájú grafikákat kedvelő Gulyás Mihály nagykanizsai pedagógus, mérnök – Ex libris gyűjtők, gyűjtemények. 31. rész, OSZK blog, 2023. 02. 07., https://nemzetikonyvtar.blog.hu/2023/02/07/a_sakktemaju_grafikakat_kedvelo_gulyas_mihaly_nagykanizsai_pedagogus_mernok_ex_libris_gyujtok_gyujte, és megjelent még A népi internet legjava főcím alatt az Index blog címlapján, 2023. 02. 08., https://cimlap.blog.hu/posztok/nemzetikonyvtar/2023/02/07/a_sakktemaju_grafikakat_kedvelo_gulyas_mihaly_nagykanizsai_pedagogus_mernok_ex_libris_gyujtok_gyujte

Bányászati kisgrafikák kiállítása (Dorog, Reimann Bányászattörténeti Miniverzum), Magyar Grafika, 2023/1., 62–65., https://mgonline.hu/system/articles/2826/articles_2826_original.pdf?1677147084 (a megnyitó szövege)

Harsányi Kálmán költő, író, színikritikus – Ex libris gyűjtők, gyűjtemények. 32. rész, OSZK blog, 2023. 03. 07., https://nemzetikonyvtar.blog.hu/2023/03/07/harsanyi_kalman_kolto_iro_szinikritikus_ex_libris_gyujtok_gyujtemenyek_32_resz, és megjelent még A népi internet legjava főcím alatt az Index blog címlapján, 2023. 03. 08., https://cimlap.blog.hu/posztok/nemzetikonyvtar/2023/03/07/harsanyi_kalman_kolto_iro_szinikritikus_ex_libris_gyujtok_gyujtemenyek_32_resz

„Petőfi 200” – A költő alakja és művei ex libriseken. Első rész, OSZK blog, 2023. 03. 14., https://nemzetikonyvtar.blog.hu/2023/03/14/_petofi_200_a_kolto_alakja_es_muvei_ex_libriseken_elso_resz, és megjelent még A népi internet legjava főcím alatt az Index blog címlapján, 2023. 03. 15., https://cimlap.blog.hu/posztok/nemzetikonyvtar/2023/03/14/_petofi_200_a_kolto_alakja_es_muvei_ex_libriseken_elso_resz

„Petőfi 200” – A költő alakja és művei ex libriseken. Második rész, OSZK blog, 2023. 03. 16., https://nemzetikonyvtar.blog.hu/2023/03/16/_petofi_200_a_kolto_alakja_es_muvei_ex_libriseken_masodik_resz, és megtekinthető még A népi internet legjava főcím alatt az Index blog címlapján az 1. rész folytatásaként, 2023. 03. 16., https://cimlap.blog.hu/posztok/nemzetikonyvtar/2023/03/14/_petofi_200_a_kolto_alakja_es_muvei_ex_libriseken_elso_resz

A törteli tanítónő, könyvtáros Határ Ilona – Ex libris gyűjtők, gyűjtemények. 33. rész, OSZK blog, 2023. 04. 11., https://nemzetikonyvtar.blog.hu/2023/04/11/a_torteli_tanitono_konyvtaros_hatar_ilona_ex_libris_gyujtok_gyujtemenyek_33_resz, és megjelent még A népi internet legjava főcím alatt az Index blog címlapján, 2023. 04. 11., https://cimlap.blog.hu/posztok/nemzetikonyvtar/2023/04/11/a_torteli_tanitono_konyvtaros_hatar_ilona_ex_libris_gyujtok_gyujtemenyek_33_resz

A mindszenti művészetpártoló könyvelő és statisztikus, Hegedűs Ibolya – Ex libris gyűjtők, gyűjtemények. 34. rész, OSZK blog, 2023. 05. 09, https://nemzetikonyvtar.blog.hu/2023/05/09/a_mindszenti_muveszetpartolo_konyvelo_es_statisztikus_hegedus_ibolya_ex_libris_gyujtok_gyujtemenyek_, és megjelent még A népi internet legjava főcím alatt az Index blog címlapján, 2023. 05. 10., https://cimlap.blog.hu/posztok/nemzetikonyvtar/2023/05/09/a_mindszenti_muveszetpartolo_konyvelo_es_statisztikus_hegedus_ibolya_ex_libris_gyujtok_gyujtemenyek_

A törteli tanítónő, könyvtáros, ex libris gyűjtő Határ Ilona (1. rész), Törteli Híradó, 2023. május, 14–15., https://tortel.asp.lgov.hu/torteli-hirado

Petőfi ex libriseken, Lyukasóra, 2023/3., 24–25.

A posta és Pécs szerelmese, Hetey-Herman Ottó – Ex libris gyűjtők, gyűjtemények. 35. rész, OSZ blog, 2023. 06. 13., https://nemzetikonyvtar.blog.hu/2023/06/13/a_posta_es_pecs_szerelmese_hetey-herman_otto_ex_libris_gyujtok_gyujtemenyek_35_resz, és megjelent még A népi internet legjava főcím alatt az Index blog címlapján, 2023. 06. 14., https://cimlap.blog.hu/posztok/nemzetikonyvtar/2023/06/13/a_posta_es_pecs_szerelmese_hetey-herman_otto_ex_libris_gyujtok_gyujtemenyek_35_resz

Újabb magyar ex libris kiállítás Finnországban, Kisgrafika, 2023/2., 8.

Bodri Ferenc grafikus- és festőművész posztumusz kiállítása (a megnyitó szövege), Kisgrafika, 2023/2., 8–11.

A törteli tanítónő, könyvtáros, ex libris gyűjtő Határ Ilona (2. rész), Törteli Híradó, 2023. június, 11., https://tortel.asp.lgov.hu/torteli-hirado

A Londonba kitelepülő Hillinger Oszkár bankigazgató – Ex libris gyűjtők, gyűjtemények. 36. rész, OSZK blog, 2023. 07. 11., https://nemzetikonyvtar.blog.hu/2023/07/11/a_londonba_kitelepulo_hillinger_oszkar_bankigazgato_ex_libris_gyujtok_gyujtemenyek_36_resz

A soproni vasútigazgató, műgyűjtő Holl Jenő – Ex libris gyűjtők, gyűjtemények. 37. rész, OSZK blog, 2023. 08. 08., https://nemzetikonyvtar.blog.hu/2023/08/08/a_soproni_vasutigazgato_mugyujto_holl_jeno_ex_libris_gyujtok_gyujtemenyek_37_resz, és megjelent még A népi internet legjava főcím alatt az Index blog címlapján, 2023. 08. 08. https://cimlap.blog.hu/posztok/nemzetikonyvtar/2023/08/08/a_soproni_vasutigazgato_mugyujto_holl_jeno_ex_libris_gyujtok_gyujtemenyek_37_resz

„Mit nekem te zordon Kárpátoknak...” (Lénárt Attila isaszegi grafikai kiállításának megnyitószövege), Kisgrafika, 2023/3., 13–16.

„Vivat vicepraeses!”. A cserkész, jogász Illyés Sándor László – Ex libris gyűjtők, gyűjtemények. 38. rész, OSZK blog, 2023. 09. 05., https://nemzetikonyvtar.blog.hu/2023/09/05/_vivat_vicepraeses_a_cserkesz_jogasz_illyes_sandor_laszlo_ex_libris_gyujtok_gyujtemenyek_38_resz, és megjelent még A népi internet legjava főcím alatt az Index blog címlapján, 2023. 09. 07., https://cimlap.blog.hu/posztok/nemzetikonyvtar/2023/09/05/_vivat_vicepraeses_a_cserkesz_jogasz_illyes_sandor_laszlo_ex_libris_gyujtok_gyujtemenyek_38_resz

Az ex libris műfajt pártoló pápai könyvtárigazgató, Jelencsik Sándor – Ex libris gyűjtők, gyűjtemények. 39. rész, OSZK blog, 2023. 10. 03, https://nemzetikonyvtar.blog.hu/2023/10/03/az_ex_libris_mufajt_partolo_papai_konyvtarigazgato_jelencsik_sandor_ex_libris_gyujtok_gyujtemenyek_3, és megjelent még A népi internet legjava főcím alatt az Index blog címlapján, 2023. 10. 04., https://cimlap.blog.hu/posztok/nemzetikonyvtar/2023/10/03/az_ex_libris_mufajt_partolo_papai_konyvtarigazgato_jelencsik_sandor_ex_libris_gyujtok_gyujtemenyek_3

Lázár Nagy László*, inPressioni (numero 26), primavera 2023., 22–27. (olasz nyelven), a cikk eredeti magyar címe: A nemzetközi hírű magyar ex libris művész, Nagy László Lázár (* A címbeli helytelen névsorrend a szerző tudta nélkül, a tördelés során keletkezett.)

Horváth Hermina, a kisgrafika utazó nagykövete 70 éves, Kisgrafika, 2023/4., 11–12.

A Librettóban az ex librisről, Kisgrafika, 2023/4., 24.

Az élet, a hajók szerelmese, Katona Gábor – Ex libris gyűjtők, gyűjtemények. 40. rész, OSZK blog, 2023. 11. 07., https://nemzetikonyvtar.blog.hu/2023/11/07/az_elet_a_hajok_szerelmese_katona_gabor_ex_libris_gyujtok_gyujtemenyek_40_resz

Kisgrafikai gyöngyszemek egy aukcióról, OSZK blog, 2023. 11. 20., https://nemzetikonyvtar.blog.hu/2023/11/20/kisgrafikai_gyongyszemek_egy_aukciorol, és megjelent még A népi internet legjava főcím alatt az Index blog címlapján, 2023. 11. 21., https://cimlap.blog.hu/posztok/nemzetikonyvtar/2023/11/20/kisgrafikai_gyongyszemek_egy_aukciorol

Hermina Horváth, einer Botschafterin der Kleingrafik, zum 70. Geburtstag, DEG Magazin 2023., 58–60., német nyelven. (A Német Ex libris Egyesület Mitteilungen der DEG folyóiratának éves különszáma.)

Az orvosként, gyűjtőként és barátként is nagyra becsült Kelemen Béla – Ex libris gyűjtők, gyűjtemények. 41. rész, OSZK blog, 2023. 12. 05., https://nemzetikonyvtar.blog.hu/2023/12/05/az_orvoskent_gyujtokent_es_baratkent_is_nagyra_becsult_kelemen_bela_ex_libris_gyujtok_gyujtemenyek_4, és megjelent még A népi internet legjava főcím alatt az Index blog címlapján, 2023. 12. 06., https://cimlap.blog.hu/posztok/nemzetikonyvtar/2023/12/05/az_orvoskent_gyujtokent_es_baratkent_is_nagyra_becsult_kelemen_bela_ex_libris_gyujtok_gyujtemenyek_4

Hermina Horváth, die Botschafterin der Kleingrafik, ist 70, Mitteilungen der Österreichischen Exlibris-Gesellschaft, 3/2023, 6-8. (Horváth Hermina magyar grafikusművész munkásságának átfogó bemutatása 70. születésnapja alkalmából, német nyelven.)

Die Online-Exlibris-Sammlung der Ungarischen Nationalbibliothek, Mitteilungen der Österreichischen Exlibris-Gesellschaft, 3/2023, 20. (Az Országos Széchényi Könyvtár Könyvjegytár honlapjának indulásáról szóló rövid tudósítás német nyelven.)

2024.

A könyvkereskedő, műgyűjtő Kellner István – Ex libris gyűjtők, gyűjtemények. 42. rész, OSZK blog, 2024. 01. 02., https://nemzetikonyvtar.blog.hu/2024/01/02/a_konyvkereskedo_mugyujto_kellner_istvan_ex_libris_gyujtok_gyujtemenyek_42_resz, és megjelent még A népi internet legjava főcím alatt az Index blog címlapján, 2024. 01. 03., https://cimlap.blog.hu/posztok/nemzetikonyvtar/2024/01/02/a_konyvkereskedo_mugyujto_kellner_istvan_ex_libris_gyujtok_gyujtemenyek_42_resz

Kertész Dénes, az irodalomkedvelő cibakházi állatorvos – Ex libris gyűjtők, gyűjtemények. 43. rész, OSZK blog, 2024. 02. 06., https://nemzetikonyvtar.blog.hu/2024/02/06/kertesz_denes_az_irodalomkedvelo_cibakhazi_allatorvos_ex_libris_gyujtok_gyujtemenyek_43_resz, és megjelent még A népi internet legjava főcím alatt az Index blog címlapján, 2024. 02. 07., https://cimlap.blog.hu/posztok/nemzetikonyvtar/2024/02/06/kertesz_denes_az_irodalomkedvelo_cibakhazi_allatorvos_ex_libris_gyujtok_gyujtemenyek_43_resz

Größere Exlibris-Sammlungen in ungarischen Institutionen / Major ex-libris collections in Hungarian institutions / Grandes collections d'ex-libris dans les institutions hongroises, FISAE Newsletter, 354. (2024. 02. 17.), 11–12., https://www.exlibris-austria.at/08_fisae.html (német, angol, francia nyelven)

A lovas témájú grafikák mestere, König Róbert, Kisgrafika, 2024/1., 10–12.

Die Sammlung der Polnischen Nationalbibliothek, FISAE Newsletter, 357. (2024. 02. 26.), 1., 22–23., https://www.exlibris-austria.at/08_fisae.html (német, angol, francia és lengyel nyelven)

„Angyal kürtje”. A költő, műfordító, műgyűjtő Király Zoltán – Ex libris gyűjtők, gyűjtemények. 44. rész, OSZK blog, 2024. 03. 05., https://nemzetikonyvtar.blog.hu/2024/03/05/_angyal_kurtje_a_kolto_mufordito_mugyujto_kiraly_zoltan_ex_libris_gyujtok_gyujtemenyek_44_resz

István Lustig, der Hauptauftraggeber der Grafiken von Endre Vadász, Mitteilungen der Österreichischen Exlibris-Gesellschaft, 1/2024, 9–12. (német nyelven)

A szegedi fűrészgyáros, Kolozs Lajos – Ex libris gyűjtők, gyűjtemények. 45. rész, OSZK blog, 2024. 04. 02., https://nemzetikonyvtar.blog.hu/2024/04/02/a_szegedi_fureszgyaros_kolozs_lajos_ex_libris_gyujtok_gyujtemenyek_45_resz, és megjelent még A népi internet legjava főcím alatt az Index blog címlapján, 2024. 04. 02., https://cimlap.blog.hu/posztok/nemzetikonyvtar/2024/04/02/a_szegedi_fureszgyaros_kolozs_lajos_ex_libris_gyujtok_gyujtemenyek_45_resz

ELŐADÁSOK

2010. november 24. Betekintés a diáknyelvi kutatások módszertanába, szinkrónia és diakrónia együtthatásában címmel a Nyelv és kultúra, kulturális nyelvészet c. konferencián (ELTE BTK)

2010. december 10. Beszédes ex librisek, a kultúra nemzetközi hírnökei címmel (ELTE BTK)

2011. január 24. Ex libris és hungarikakutatás címmel (Országos Széchényi Könyvtár, tudományos ülésszak)

2011. május 4. Ex libris és hungarikakutatás címmel (Kisgrafika Barátok Köre, Budapest, Józsefvárosi Galéria, József krt. 70.)

2012. március 7. II. Rákóczi Ferenc és kortársai, várak, csatahelyszínek ex libriseken, kisgrafikákon címmel (Kisgrafika Barátok Köre, Budapest, Józsefvárosi Galéria, József krt. 70.)

2012. október 3. A finnországi ex libris kongresszus a résztvevők szemével (Kisgrafika Barátok Köre, Kesztyűgyári Közösségi Ház, vetített képes előadás - Antalné Tari Zsuzsával közösen)

2012. november 7. Emlékezés Király Zoltán költő, műfordító, grafikagyűjtőre, több vers és műfordítás előadása (Kisgrafika Barátok Köre, Budapest, Litea könyvesbolt)

2013. január 2. Bemutatjuk, bemutatkozik Tavaszy Noémi grafikusművész – előadás a Kisgrafika Barátok Körében Tavaszy Noémi grafikusművész 85. születésnapja alkalmából, és a Kisgrafika folyóirat (2012/4. sz.) mellékleteként megjelentetett kisgrafikai alkotásjegyzéke kapcsán (Helyszín: H13 Diák- és Vállalkozásfejlesztési Központ, Budapest, Horánszky u. 13.)

2013. október 2. Galambos Ferenc, a szakíró és ex libris gyűjtő – vetítettképes előadás a Kisgrafika Barátok Körében (Helyszín: H13 Diák- és Vállalkozásfejlesztési Központ, Budapest, Horánszky u. 13.)

2014. január 27. Kultúrtájak - A magyar világörökség, emlékhelyeink ex libriseken, Tudományos Ülésszak, Országos Széchényi Könyvtár

2014. március 4. A nemzeti emlékezet helyei ex libriseken, vetítettképes előadás (Kisgrafika Barátok Köre, Helyszín: Józsefvárosi Galéria, Budapest, József krt. 70.)

2014. május 6. Nemzetközi Ex libris Kongresszus Szent György jegyében (2014) (Kisgrafika Barátok Köre, Helyszín: Józsefvárosi Galéria, Budapest, József krt. 70.)

2014. december 16. Exlibrisológia - Az ex libris 20. századi tudós művelői és a Nemzeti Könyvtár. Előadás a „Társadalomtudományok és bölcsészettudományok a 20-21. században – empirikus megközelítések” c. tudományos konferencián, a szervezők az MSZT Oktatásszociológiai Szakosztálya és az ELTE TÁTK OITK. (Helyszín: Wesley János Lelkészképző Főiskola, Budapest. VIII., Dankó u. 11. )

2015. január 6. Tudós ex libris gyűjtők, exlibrisológusok (Kisgrafika Barátok Köre, Budapest, Józsefvárosi Galéria, József krt. 70.)

2015. november 26. Világi és egyházi reprezentáció, hatalmi szimbolika az ex libriseken, Tudományos Ülésszak, OSZK

2016. november 25. Képbe karcolt költészet: egy Kosztolányi-vers ex librisen, Tudományos Ülésszak, OSZK 

2017. február 1. Egy vers ihlette ex libris, vetítettképes előadás a KBK rendezvényén (Ferencvárosi Művelődési Központ, Budapest, Haller u. 27.)  

2017. május 25. Tárlatbemutató a Plakát- és Kisnyomtatványtár grafikai anyagából a debreceni Kós Károly Művészeti Szakközépiskola diákjainak, OSZK, Plakát- és Kisnyomtatványtár 

2017. június 24. A nagy triász: Arany–Petőfi–Tompa ex libriseken, Arany-esszékonferencia, Magyar Nyelv Múzeuma, Széphalom

2017. október 4. Arany 200. Arany János és költőtársai ex libriseken: Előadás a Kisgrafika Barátok Körében (Ferencvárosi Művelődési Központ, Budapest, Haller u. 27.) 

2017. november 15. The Hungary-related Bookplates of the Rudomino Library of Moscow in a Hungarian and International Context, angol nyelvű előadás, Ex libris: mark of ownership – piece of art c. tudományos konferencia, Krakkó (Lengyelország) 

2017. november 23. Nemzeti panteon – a nagy triász (Arany, Petőfi, Tompa) ex libriseken, Tudományos Ülésszak, OSZK

2018. szeptember 29. Kódfejtés - ex librisekbe zárt üzenetek, „A titok szemiotikája” c. tudományos konferencia, a Dobó István Vármúzeum konferenciaterme, Eger

2018. október 4. A modern ex libris születése és felvirágzása, Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém (előadás az Országos Könyvtári Napok keretében)

2020. március 6. Széchényi Ferenc alapkönyvtára. Vásári ponyvák a nemzeti nyelv és az olvasás szolgálatában (1770–1820), Budapest, MTA Könyvtár és Információs Központ, Könyvek magántulajdonban (1770–1820) c. tudományos konferencia (A BTK Lendület Nyugat-magyarországi irodalom Kutatócsoport 1770–1820, a MOKKA Egyesület, MOKKA-R Tagozat és az MTA Könyvtörténeti Munkabizottsága közös konferenciája) http://www.oszk.hu/hirek/konyvek-magantulajdonban

2020. szeptember 26. Invokáció Vénuszhoz – szerelem az ex libriseken, előadás az Erósz, a szerelem szemiotikája (Semiotica Agriensis, 19.) című online konferencián http://www.szemiotika.hu/2020/08/28/erosz-a-szerelem-szemiotikaja-konferenciaprogram/

2022. november. 28. Az ex librisek reprezentációja. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállításai 1961–1970 között, Budapest, Országos Széchényi Könyvtár, Kultúra, tudomány, innováció – 220 éve a nemzet szolgálatában c. tudományos konferencia, https://www.oszk.hu/rendezvenyek/kultura-tudomany-innovacio-220-eve-nemzet-szolgalataban

2023. június 24. A Szent Iván-éj a hiedelmek és szokások tükrében, európai kontextusban, Békés Megyei Könyvtár, Békéscsaba (a Múzeumok Éjszakája-programsorozat keretében), https://konyvtar.bmk.hu/rendezveny/-/tartalom/szent-ivannap-a-konyvtarban-1580276

2023. október 6. A könyves kultúra tanúi, a heraldikus ex librisek prezentatív szimbolikája, előadás A nyomtatott könyv szemiotikája (22. Semiotica Agriensis) című nemzetközi tudományos konferencián, a Dobó István Vármúzeum konferenciaterme, Eger https://www.szemiotika.hu/2023/09/16/a-nyomtatott-konyv-szemiotikaja-nemzetkozi-konferencia-22-semiotica-agriensis/

2023. október 13. Könyvgyűjtés és ex libris, előadás az Emlék és könyv – a Magyar Kultúra magazin a nemzeti könyvtárban című tematikus rendezvényen, Országos Széchényi Könyvtár, https://www.oszk.hu/rendezvenyek/emlek-es-konyv-magyar-kultura-magazin

KIÁLLÍTÁS KURÁTORSÁGA

Ex librisek a Nemzeti Könyvtárban: Diskay Lenke hagyatéka, 2009. január 15-től június 15-ig, az OSZK Plakát-és Kisnyomtatványtár előtti térben.

A harcunkat megharcoltuk (A Rákóczi-szabadságharc emlékezete), 2011. szeptember 20-tól 2012. március 30-ig, az OSZK Plakát- és Kisnyomtatványtár előtti térben.

A kisgrafika nagymestere, Csiby Mihály c. kiállítás 2012. április 4-től szeptember 10-ig, az OSZK Plakát- és Kisnyomtatványtár előtti térben.

Ex libris és képkultúra címmel modern magyar ex libriseket bemutató kiállítás 2016. február 24-től április 9-ig az Országos Széchényi Könyvtár 7. emeletén.

Ex libris és képkultúra címmel modern magyar ex libriseket bemutató kiállítás 2017. április 8-tól április 30-ig a Pest-Budai Árverezőházban.

Jottányit se 48-ból! Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc emlékezete - kiállítás 2018. március 5-től 2019. február 3-ig az Országos Széchényi Könyvtár Plakát- és Kisnyomtatványtár előtti térben.

Kultúrtörténet a kisgrafikákon. A modern magyar és finn ex librisek sokszínű képi világa / Kulttuurihistoriaa pienoisgrafiikassa. Unkarin ja Suomen modernien exlibristen värikäs kuvasto, 2022. október 6-tól november 25-ig, Liszt Intézet – Helsinki Magyar Kulturális Központ, U galéria, Finnország (magyar–finn ex libris kiállítás kurátora az Ex libris és képkultúra c. könyv anyagából), https://culture.hu/hu/helsinki/esemenyek/kulturtortenet-a-kisgrafikakon-a-modern-magyar-es-finn-ex-librisek-sokszinu-kepi-vilaga

Unkarilaisia exlibriksiä Tampereen yliopistolla / Magyar ex librisek a Tampere Egyetemen, 2023. február 14-től március 2-ig, Tampere, Finnország (kiállítás a Tampere Egyetem főépületében az Ex libris és képkultúra c. könyvem anyagából általam készített tablókból), https://oszk.hu/hirek/magyar-ex-libris-kiallitas-finnorszagi-tampereben

KIÁLLÍTÁS MEGNYITÁSA

2011. február 11. Művelődéstörténeti anziksz a kisgrafikákon (Helyszín: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budafoki Könyvtára) - Kőhegyi Gyula, Sajtos Gyula, Ürmös Péter közös kiállítása.

2011. április 1. Irodalmi kalandozások az ex librisek világában. Válogatás a Kisgrafika Barátok Körének archívumából (Helyszín: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Békásmegyeri Könyvtára)

2012. április 4. A kisgrafika nagymestere, Csiby Mihály c. kiállítás megnyitása az OSZK Plakát- és Kisnyomtatványtár előtti térben.

2012. szeptember 14. Kőhegyi Gyula "Grafikai mozaikok" c. ex libris és kisgrafika kiállításának megnyitása a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Békásmegyeri Könyvtárában.

2013. február 6. Ex libris KBK. A Kisgrafika Barátok Köre kiállításának megnyitása a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban - Budapest VIII., Szabó E. tér 1.

2013. május 3. Ex libris KBK a H13-ban (Helyszín: H13 Diák- és Vállalkozásfejlesztési Központ, Budapest)

2014. február 12. A magyar ex libris 100 éve. Gyűjtemények kiállítása (Helyszín: H13 Diák- és Vállalkozásfejlesztési Központ, Budapest) 

2014. március 10. A magyar ex libris 100 éve. Gyűjtemények kiállítása (Helyszín: Mezőgazdasági Könyvtár, Vármező Galéria, Budapest) 

2015. június 27. Léckatonák, Éles Bulcsú kiállítása (Helyszín: Szentendrei P’Art Mozi és Kulturális Központ)  

2016. február 24. – április 9. Ex libris és képkultúra – az azonos című könyvhöz kötődő tárlat (Helyszín: Országos Széchényi Könyvtár, 7. emelet katalógustér)

2016. június 29. Brittich Erzsébet linóleummetszet kiállítása - kisgrafikák, ex librisek. (Helyszín: a Budapest-Fasori Evangélikus Egyházközség imaháza)

2017. január 19. Jegyes könyvek, jeles olvasók c. ex libris kiállítás megnyitása a magyar kultúra napja alkalmából (Helyszín: II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár, Miskolc)

2017. április 8. Ex libris és képkultúra. Modern magyar ex librisek, Budapest, Pest-Budai Árverezőház

2017. május 5. Józsa János festő- és grafikusművész grafikai retrospektív kiállítása, gödi József Attila Művelődési Ház

2017. szeptember 5. Kép-írás. Ürmös Péter válogatott illusztrációi. Kiállításmegnyitó (Helyszín: H13 Diák- és Vállalkozásfejlesztési Központ, Budapest, Horánszky u. 13.)

2017. november 20. Ex libris KBK - kiállításmegnyitó (Helyszín: Hegyvidéki Kulturális Szalon, Budapest) 

2018. március 5. Jottányit se 48-ból! Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc emlékezete - kiállítás az Országos Széchényi Könyvtár Plakát- és Kisnyomtatványtár előtti térben.

2019. október 24. Kékesi László (1919–1993) grafikusművész centenáriumi kiállítása (Helyszín: Simontornyai Vármúzeum)

2020. szeptember 11. Metszetek – illusztrációk – álmok (Palásti Erzsébet kiállítása), Csipkeház és Csipkemúzeum, Kiskunhalas

2022. május 14. IV. Hatvani Kisgrafikai Biennálé, Hatvani Galéria, Hatvan

2022. szeptember 23. Bányászat a kisgrafikában, Reimann Bányászattörténeti Miniverzum, Dorog (kiállításmegnyitó a Magyarországi Bányászati Múzeumok és Kiállítóhelyek III. Konferenciája keretében)

2022. október 6. Kultúrtörténet a kisgrafikákon. A modern magyar és finn ex librisek sokszínű képi világa / Kulttuurihistoriaa pienoisgrafiikassa. Unkarin ja Suomen modernien exlibristen värikäs kuvasto, Liszt Intézet – Helsinki Magyar Kulturális Központ, U galéria, Finnország (a magyar–finn ex libris kiállítás, a megnyitószövegem finnre fordítva felolvasásra került), https://culture.hu/hu/helsinki/esemenyek/kulturtortenet-a-kisgrafikakon-a-modern-magyar-es-finn-ex-librisek-sokszinu-kepi-vilaga

2023. február 22. Bodri Ferenc Pilinszky-díjas grafikus- és festőművész posztumusz kiállítása 80. születésnapja alkalmából, Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár, Kecskemét

2023. május 19. „Mit nekem te zordon Kárpátoknak...” (Lénárt Attila grafikai kiállítása), Isaszegi Művelődési Ház, https://www.youtube.com/watch?v=RuMm7Ngm3BM

HONLAPSZERKESZTÉS

http://www.vtkornelia.hu/ – Saját tevékenységemről. (2010-től folyamatosan szerkesztve.)

http://magyarexlibris.hu/ – A magyar ex libris hírei, nevesebb grafikusok, gyűjtők, kiállítások, hazai programok – nemzetközi kitekintéssel. (2014-től folyamatosan szerkesztve.)

https://konyvjegytar.oszk.hu/KÖNYVJEGYTÁR, az Országos Széchényi Könyvtár ex libris tartalomszolgáltató honlapja régi és modern ex librisekkel (az induláskor több mint 4400 könyvjeggyel), 2023. 08. 23-án indult. A szerkesztésben való részvétel, képválogatás, tanulmányírás, a tételek leírása.

INTERNETES VIRTUÁLIS KIÁLLÍTÁS

Ex librisek a Nemzeti Könyvtárban: Diskay Lenke hagyatéka – a kiállítás virtuális változatának elkészítése. Jelenleg is elérhető az alábbi linken:www.oszk.hu/kiállítások/Virtuális

KAPOCS, az összközgyűjteményi legó, 2020., a Petőfi Irodalmi Múzeum irányításával, 6 közgyűjtemény összefogásával, az OSZK egyik gyűjteményi szakértőjeként közreműködés. A tárlat elérhetősége: https://www.thinglink.com/scene/1362022105612288001, a kiadványé: https://issuu.com/petofiirodalmimuzeum/docs/20_10_12_kiadvany_6_hiperlinkelt_6_sorrend_old

KÜLFÖLDI KUTATÓMUNKA ÖSZTÖNDÍJJAL

Moszkva, Rudomino Állami Idegennyelvű Könyvtár, Klebelsberg-ösztöndíj (2010. június 14-július 5.). A téma: hungarica ex libris kutatás.

SZAKMAI VONATKOZÁSÚ NEMZETKÖZI KONFERENCIA

Isztambul (Törökország), 2010. augusztus 25–29. XXXIII..FISAE Nemzetközi Ex libris Kongresszus

Naantali (Finnország), 2012. augusztus 13–18. XXXIV. FISAE Nemzetközi Ex libris Kongresszus

Tarragona (Spanyolország), 2014. április 22–26. XXXV. FISAE Nemzetközi Ex libris Kongresszus

Krakkó (Lengyelország), Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Ekslibris: znak własnościowy – dzieło sztuki” / International Science Conference, „Ex libris: mark of ownership – piece of art”, 2017. november 15.

Prága (Csehország), 2018. augusztus 28–szeptember 2. XXXVII. FISAE Nemzetközi Ex libris Kongresszus

TÉVÉS, RÁDIÓS, MÉDIASZEREPLÉSEK

Az Érdi Tévé Négyszemközt c. műsorában beszélgetés aktuális témákról (2006. április 18.). Fő téma a költészet napja alkalmából a könyvtárban meghirdetett versíró pályázat.

Az Érdi Tévé Panoráma c. műsorában (2006. november 11.) könyvajánlás Polcz Alaine: Egész lényeddel (Jelenkor, 2006) c. könyvéről.

Az Érdi Tévé Híradójában (2007. január 12.) nyilatkozat „2008 az Irodalom Éve” témában.

Az Érdi Tévé Négyszemközt c. műsorában beszélgetés (2008. március 31.). Téma a Reneszánsz Év alkalmából a könyvtár által meghirdetett Mátyás-vetélkedő.

A Rádió 6.-nak (Érd-Százhalombatta környéki adó) nyilatkozat a Mátyás-vetélkedő eredményéről, helyezettjeiről 2008. március végén.

Az Érdi Tévé Híradójában nyilatkozat a magyar nyelv hetére megjelent: Élő diáknyelv. Két város, húsz év tükrében c. könyvemről (2010. április 29).

Élő diáknyelv c. munkám könyvbemutatója (2010. szeptember 27.), ennek tévés közvetítése - a körzeti Mosoly Tévében a könyvbemutató egésze, a Bogárdi Tévében részlet (2010. szeptember. 28.).

Három művész kisgrafikái a Budafoki Könyvtárban (2011. február 18. Promontor Tévé). Riport. Megtekinthető: http://www.promontortv.hu/archivum/20110218_11.

Az Érdi Tévé Négyszemközt c. műsorában beszélgetés a száz éve elhunyt Kereskényi Gyula plébános, helytörténész munkásságáról (2011. augusztus 3.)

Kultúrmorzsák c. kulturális műsorban ex librisek, ponyvák bemutatása – a Kisnyomtatványtár dokumentumai alapján (2014. március 5., Hatoscsatorna – az interjút készítette Bayer Ilona) 

A régi reálgimnáziumról címmel kulturális műsor a Bogárdi Tévében, A sárbogárdi községi (reál)gimnázium története (1920-1928) c. könyvem könyvbemutatójáról, az ott tartott előadásommal (2015. március 2., az adás több napon át ismétlésre került) 

A reálgimnázium története, Heti Híradó, Bogárdi Tévé (2015. márc. 6.), http://bogarditv.blog.hu/2015/03/06/heti_hirado_marcius_666#more7246491

Az Info Rádió Szerdai KulturInfo c. műsora számára nyilatkozat az Ex libris és képkultúra c. könyvbemutató és kiállításmegnyitó kapcsán, 2016. február 24. 6:20 – Info Rádió (Oláh András) http://inforadio.hu/okosradio/kultura/szerdai-kulturinfo-800472

A Kossuth rádió, Belépő c. kulturális műsora számára nyilatkozat az Ex libris és képkultúra kiállítás és könyvbemutató kapcsán (Veress Emese), 2016. 02. 25., http://www.mediaklikk.hu/2016/02/25/belepo-a-terror-haza-muzeum-kiallitasara/

A Kossuth rádió Vasárnap délután c. műsora számára nyilatkozat az Ex libris és képkultúra kiállítás és könyvbemutató kapcsán (Veress Emese), 2016. 02. 28., http://hangtar.radio.hu/kossuth#!#2016-02-28

Ex libris és képkultúra c. könyv bemutatása, M5 televízió, Könyvlexikon, Könyvjelző, 2017. március 11. 17 óra 15 perctől és március 19. 18 óra 18 perctől http://nava.hu/id/3120316/

A Kossuth rádió (Bak Anita) interjúja 2017. március 12-én a Közelről c. műsor számára a Jottányit se 48-ból! c. kiállításról. (Adásba kerülés: 2018. március 15-én 14 órától, három részletben: 14 óra 06–07 perc, 14 óra 13–19 percig, 15 óra 15–20 percig). 60 napig elérhető itt: https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2018-03-15_14:06:00&enddate=2018-03-15_17:30:00&ch=mr1  

A Kossuth rádió (Kádár Dóra) interjúja 2017. március 12-én a Szombat délután c. műsor számára a Jottányit se 48-ból! c. kiállításról. (Adásba kerülés: 2018. március 17-én 16 óra 28–33 percig). 60 napig elérhető itt: https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2018-03-17_16:00:00&enddate=2018-03-17_17:00:00&ch=mr1#

Nagy László Lázár kisgrafikai világa c. könyv bemutatója alkalmából (Országos Széchényi Könyvtár, Budapest) nyilatkozat a Ceglédi Városi Tévé számára (2018. október. 4., 18 óra) https://www.youtube.com/embed/KwgSrw1SPf0?rel=0

Nagy László Lázár kisgrafikai világa c. könyv bemutatója a Don Quijote Cegléden c. kiállítás megnyitója keretében. Ceglédi Városi televízió, Híradó, 2018. október 12. 18 óra) https://www.youtube.com/embed/Cl5lr6CgyU8

Híradó, Végső búcsú Nagy László Lázártól, Ceglédi Városi Televízió, 2019. január 24., (részlet a gyászbeszédből) https://youtu.be/Xz5cyhccPbA

Híradó, Városalapítók napja (Nagy László Lázár emléktábla-avatás), Ceglédi Városi Televízió, 2019. május 9., http://ctv.hu/ctv-hirado-2019-majus-9-csutortok/

A Metszetek – illusztrációk – álmok c. kiskunhalasi kiállításról és annak megnyitójáról (a tárlatmegnyitómból részlet), Halas Tv, Híradó, 2020. 09. 15. (7–10. perc körül), https://www.youtube.com/watch?v=mycnVLpHw44&feature=youtu.be

Ex libris kiállítással és cserével ünnepli szombaton fennállása 40. évfordulóját az Ajkai Kisgrafika Barátok Köre, Kossuth rádió (Kuti-Hajdufy Eszter interjúja), Szombat reggel, 2020. október 10., 8.18 – 8.23 perc, https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-10-10_06-00-00&enddate=2020-10-10_08-40-00&ch=mr1 https://mediaklikk.hu/kossuth-radio/cikk/2020/10/10/szombat-reggel-hagyomanyteremto-szandekkal-rendezik-meg-szombaton-a-kekturazas-napjat/

Ajkai Tükör – 40 éves az Ajkai KBK, Ajka TV, 2020. október 12., https://www.youtube.com/watch?v=jthvjUo6LsU

Híróra, Kecskeméti Televízió (főszerk. Kozák Polett), 2023. február 22., https://hiros.hu/video/hirora-2023-februar-22/ (a Bodri-kiállításról a 9.53 perctől 11.57 percig)

117 perc, Civil Rádió, Elekes Irén élő interjúja ex libris irányú kutatásaimról az Ex libris gyűjtők, gyűjtemények című, az OSZK blogon megjelenő sorozatom kapcsán, 2023. 06. 01., 17 óra 03–15 perc, https://kronika.civilradio.hu/archivum/. A felvétel megjelent az OSZK podcastadásaként 2023. 06. 05., https://open.spotify.com/episode/5yyYE5L91ABhPaGVed89HJ?si=rhcma-chTyuttz3czEjt6A&nd=1

Lénárt Attila grafikusművész kiállítása (Isaszeg város által az eseményről készített összefoglaló film), Isaszegi Aktuális, 2023. május 19., https://www.youtube.com/watch?v=RuMm7Ngm3BM (A megnyitószöveg részlete hallható a 3.17–8.47 percig.)

Ex libris Széchenyi István emlékére, az Országos Széchényi Könyvtár Esszencia című állandó kiállításához készült kisfilm (a tárlat Őrzők című részében tekinthető meg érintőképernyőn, https://www.oszk.hu/esszencia-allando-kiallitas). A felvétel időpontja: 2023. 06. 13., megjelenés: 2023. 07. 10. Az ex librist bemutatta Vasné dr. Tóth Kornélia, a filmet készítették az OSZK Történeti Fénykép- és Interjútár munkatársai.

Agenda (interjú az OSZK Könyvjegytár tartalomszolgáltató honlapjáról), fel. szerk.: Gótfalvai Krisztina, M1 Televízió, 2023. augusztus 24. 17 óra 45 perctől kezdődő adásban a 6.05–7.10 percig; M5 Televízió, 2023. augusztus 24. 18 óra 45 perctől, https://mediaklikk.hu/agenda/video/2023/08/24/agenda-2023-augusztus-24/

Időutazás korokban és térben. Tenyérnyi grafikai epigrammák (készítette: Somody Ildikó az ex libris kutatói tevékenységem, főként a Múltuk neves ex libris gyűjtői című könyvem és az ex libris műfaj jelentősége kapcsán), Librettó kulturális műsor, M5 Televízió, 2023. szeptember 13., 18 óra 29 perctől 33 percig, https://mediaklikk.hu/video/2023/09/13/libretto-2023-szeptember-13?fbclid=IwAR1tcCgPq-cB3_VOioMTwi3DfMUQrGsamnhqbwKUZu56D_J3IzR84PlYRHI

Kalendárium (Az OSZK digitális ex libris tartalomszolgáltató oldaláról, a Könyvjegytárról), az interjút készítette Kádár Dóra, a műsorvezető Süveges Gergő, Kossuth rádió, 2023. november 10., 15.50–15.53 perc, https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2023-11-10_15-32-09+0100&enddate=2023-11-10_16-00-00+0100&ch=mr1

INTERJÚ ÚJSÁGNAK

2009. július 14. A Népszabadság újságírónője, Szablyár Eszter interjúja az OSZK ex libris állományáról. Ez alapján cikk a Népszabadság 2009. július 21-ei számában „A Gutenberg-galaxis parányi csillagai” címmel.

2010. ápr. 27. a Népszabadság újságírója, Csider István Zoltán interjúja Élő diáknyelv. Két város, húsz év tükrében c. könyvemről. Az interjú alapján készített cikk elolvasható a Népszabadság 2010. május 30-ai számában, „Él még a szekunda!” címmel.

2010. október 25. a Fejér Megyei Hírlap újságírónője, Miskei Anita interjúja az Élő diáknyelv. Két város, húsz év tükrében c. könyvem kapcsán, ez alapján cikk jelent meg a Fejér Megyei Hírlap 2010. október 30-ai számában, „Dobd már el zsebdünnyögőn a lenyót helper!” címmel.

2018. február 1. Markó Anita: "Amatőr lapokat nem kér!" Vasné Tóth Kornélia ex libris kutató, Magyar Narancs, 28–29. o., http://magyarnarancs.hu/kepzomuveszet/amator-lapokat-nem-ker-109055

2021. augusztus 12. Rácz András: Könyvjegytől az emléklapig – Mire jó az ex libris? (Vasné Dr. Tóth Kornéliával készített interjú), Kultúra.hu, https://kultura.hu/konyvjegytol-az-emleklapig-mire-jo-az-ex-libris/

SAJÁT KÖNYVEIM BEMUTATÓI

2010. április 28. Élő diáknyelv. Két város, húsz év tükrében c. könyv, Csuka Zoltán Városi Könyvtár, Érd

2010. szeptember 27. Élő diáknyelv. Két város, húsz év tükrében c. könyv, Madarász József Városi Könyvtár, Sárbogárd

2015. február 20. A sárbogárdi községi (reál)gimnázium története (1920-1928) c. könyv, Madarász József Városi Könyvtár, Sárbogárd

2015. július 24. A moszkvai Rudomino-könyvtár hungarika ex librisei hazai és nemzetközi kontextusban c. könyv, Országos Széchényi Könyvtár, Budapest

2016. február 24. Ex libris és képkultúra. Modern magyar ex librisek c. könyv, Országos Széchényi Könyvtár, Budapest

2017. április 8. Ex libris és képkultúra. Modern magyar ex librisek c. könyv, Pest-Budai Árverezőház, Budapest

2017. június 23. Ex libris és képkultúra. Modern magyar ex librisek c. könyv, Kazinczy Ferenc Múzeum, Sátoraljaújhely

2018. október 3. Nagy László Lázár kisgrafikai világa c. könyv, Országos Széchényi Könyvtár, Budapest

2018. október. 11. Nagy László Lázár kisgrafikai világa c. könyv, Kossuth Művelődési Központ, Ceglédi Galéria, Cegléd

2019. február 5. Múltunk neves ex libris gyűjtői c. könyv, MTA Könyvtörténeti Munkabizottság kihelyezett ülése, Országos Széchényi Könyvtár, Budapest

2019. április 27. Könyvbemutató – Múltunk neves ex libris gyűjtői, Kisgrafika Barátok Köre Grafikagyűjtő és Művelődési Egyesület, Pest-Budai Árverezőház, Budapest (A „KBK 60” keretében)

2019. június 21. Múltunk neves ex libris gyűjtői - könyvbemutató, Kisgrafika Barátok Köre Grafikagyűjtő és Művelődési Egyesület szegedi csoportja, Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár, Szeged (az ünnepi könyvhét szegedi rendezvényei keretében)

- 2019. szeptember 12. A Múltunk neves ex libris gyűjtői (2019) és az Ex libris és képkultúra. Modern magyar ex librisek (2016) c. kötetek bemutatója (Matits Ferenc művészettörténész közreműködésével), Debrecen, Méliusz Juhász Péter Könyvtár Benedek Elek Fiókkönyvtára

2019. október 4. A Múltunk neves ex libris gyűjtői (2019) c. kötet bemutatója, Ajka Városi Múzeum és Fotógaléria, Ajka (az Országos Könyvtári Napok keretében)

KÖZÉLETI SZEREPLÉS:

2008. május. Érd-Ófaluban a Hősök Napja ünnepség műsorának megszervezése és konferálás (a Városszépítő Egyesület tagjaként).

2015. június 6. ünnepi könyvhét, A moszkvai Rudomino-könyvtár hungarika ex librisei hazai és nemzetközi kontextusban (Országos Széchényi Könyvtár – Gondolat Kiadó, Budapest, 2015., 360 p.) c. kötet dedikálása a budapesti Vörösmarty téren.  

2016. február 10., Budapest, V., Szent Mihály templom, In memoriam Csiby Mihály, a művész temetésén elhangzott gyászbeszéd (az Országos Széchényi Könyvtár és a Kisgrafika Barátok Köre képviseletében) .

2016. május 3. Pálya-kép. Születésnapi beszélgetés a 60 éves Ürmös Péter grafikusművésszel (KBK, Ferencvárosi Művelődési Központ)  

2018. június 9. ünnepi könyvhét, a Nagy László Lázár kisgrafikai világa (Országos Széchényi Könyvtár, 2018., 160 p.) c. kötet dedikálása a budapesti Vörösmarty téren., http://www.unnepikonyvhet.hu/dedikalasok

2019. január 24. Cegléden, a Városházán elmondott Temetési gyászbeszéd, Nagy László Lázár (1935-2019) (az Országos Széchényi Könyvtár és a Kisgrafika Barátok Köre képviseletében)., https://youtu.be/Xz5cyhccPbA

2019. május 8. Cegléd, Pantheon a Városháza udvarán, Nagy László Lázár ceglédi grafikusművész emléktáblájának avatóbeszéde

EGYÉB KULTURÁLIS MUNKA

2015. jan. 5. Felterjesztés Kereskényi Gyula érdi helytörténészi munkássága Érdi Értéktárba (Érdikum) való felvétele ügyében (a javaslat elfogadásra került).

2016. febr. 14. Ex libris és képkultúra könyvbemutató videó készítése az Országos Széchényi Könyvtár Történeti Interjúk Tárával közösen.https://www.youtube.com/watch?v=EV5GdMsBYds

2018. febr. 14. Jottányit se 48-ból! Az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc emlékezete (videó). A kiállítás és a katalógus bemutatója., https://www.youtube.com/watch?v=v1t0HgEq5V8

2019. febr. 2. Szakértői javaslat Halász Attila fafaragó művészete Érdikumok közé való felvétele ügyében.

SZERVEZETI TAGSÁGOK

1993-tól kisebb megszakításokkal tagság az Anyanyelvápolók Szövetségében.

2007–: Magyar Könyvtárosok Egyesülete

2008–: Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoport, Manyszi

2007–8.: Érdi Városszépítő és Honismereti Egyesület

2009–: Magyar Történelmi Társulat

2009–: Kisgrafika Barátok Köre

2016–: az MTA köztestületi tagsága (II. Filozófia és Történelemtudományok osztálya) 

2018–: Österreichische Exlibris-Gesellschaft (Osztrák Ex libris Egyesület)

2018–: Deutsche Exlibris-Gesellschaft (Német Ex libris Egyesület) 

2018–: Magyar Szemiotikai Társaság 

2018–: MTA Művelődéstörténeti Bizottság Könyvtörténeti Munkabizottsága, http://mta.hu/i-osztaly/al-es-munkabizottsagok-105864#muvelodestorteneti_osztalykozi

 

MŰVEIMRŐL MEGJELENT AJÁNLÁSOK, RECENZIÓK (válogatás):

A publikációk idézettségét is tartalmazó teljes lista a Magyar Tudományos Művek Tára honlapján, és a Rólam írták menüpont alatt olvasható.  

 

Az Élő diáknyelv. Két város, húsz év tükrében c. könyvemről megjelent ismertetések, recenziók:

Vasné Tóth Kornélia: Élő diáknyelv. Érdi Lap, VIII. évf. 8. sz. 2010. április 22., 6.

Csider István Zoltán: Él még a szekunda!, Népszabadság 2010. április 30., 17.

Holpár Mária Erzsébet: Diákok között Érden és Sárbogárdon, Duna-part 2010/3., 89-90.

Élő diáknyelv Bogárd és Vidéke, 2010. ápr. 15., 13.

Hargitai Kiss virág: Élő diáknyelv Bogárd és Vidéke, 2010. szept. 30.

Vasné Tóth Kornélia: Élő diáknyelv, Sárréti Híd, 2010. szept. 30.

Miskei Anita: Dobd már el zsebdünnyögőn a lenyót helper!, Fejér Megyei Hírlap 2010. október 30., 15.

Kovács Sándor: V. Tóth Kornélia: Élő diáknyelv. Két város, húsz év tükrében, Földrajzi Múzeumi Tanulmányok, 19. kötet, 2010., 163–164. (Megjelenés: 2016)

Hírek-események, Édes Anyanyelvünk, 2010. XXXII. évf. 4., 17.

Dede Éva: Diákszótár – nem diákszemmel: Vasné Tóth Kornélia (2010): Élő diáknyelv. Két város, húsz év tükrében. novum publishing, Iskolakultúra, 2011/1., 113-115.

Balázs Géza: Mennyi szleng! Diákszleng – a korok, megközelítések tükrében, Magyar Tudomány, 2011/1., 123-126.

Internetes honlapokon megjelent ajánlók:

            www.csukalib.hu/Könyvajánló

            www.e-nyelv.hu/Kiadványok

            www.erdilap.hu

            www.kisalfold.hu

            www.nol.hu/kult

            www.novumpocket.com

            www.rekreaor.hu (2010. 05. 31)

A könyv tévés bemutatása:

Mosoly Tévé, Sárbogárd (a 2010. szeptember 27-ei könyvbemutató teljes anyaga)

Bogárdi Tévé Híradójában részlet (2010. szeptember 28.)

„Szent Iván-éj hazánkban és külföldön” c. könyvemről:

Kovács Sándor: A Szent Iván-éj hagyományairól, Érdi Újság XVIII. évf. 4. sz. 2008. febr. 21.

Kovács Sándor: Szent Iván-éj hazánkban és külföldön. Az ünnep hagyományai az érdi kistérségben, Földrajzi Múzeumi Tanulmányok, 2009. 153.

Az „Érdi időutazás” c. várostörténeti munkafüzetről:

Miklósi Csabáné: Érdi időutazás Érdi Lap, 2010. júl. 1. VIII. évf. 13. sz.

Ex librisek a Nemzeti Könyvtárban: Diskay Lenke hagyatéka c. kiállításról:

Soós Imre: Diskay kiállítás a Széchényi Könyvtárban, Kisgrafika, 2009/1. sz.

Ex librisek a Széchényi Könyvtárban, Budai Polgár 2009/4. sz.

 

Csiby Mihály kisgrafikai életműve (Ex librisek, alkalmi grafikák, szabad grafikák), kiad. KBK Grafikagyűjtő és Művelődési Egyesület, Budapest 2012.

Vitéz Ferenc recenziója a Néző Pont című irodalmi és művészeti folyóiratban (2012. augusztus, 229-231.)

Ürmös Péter: LUMNIA IN TENEBRIS CLARIORA SUNT Vasné Tóth Kornélia: Csiby Mihály kisgrafikai életműve, Kisgrafika, 2012/3., 5-6.

Ürmös Péter: Csiby Mihály kisgrafikai életműve, Művészet Barátai, 2012. szeptember-október, 8-9.

 

A moszkvai Rudomino-könyvtár hungarika ex librisei hazai és nemzetközi kontextusban (Budapest, OSZK – Gondolat, 2015.) c. könyvemről:

Vitéz Ferenc: A moszkvai Rudomino-könyvtár hungarika ex librisei hazai és nemzetközi kontextusban, Néző Pont: Irodalom Kultúra Művészetek, 2015. szept.–okt., 434–435.

A moszkvai Rudomino-könyvtár hungarika ex librisei hazai és nemzetközi kontextusban, 2015. 05. 28, http://www.oszk.hu/hirek/moszkvai-rudomino-konyvtar-hungarika-ex-librisei

Ürmös Péter: Könyvbemutató az OSZK-ban: Vasné dr. Tóth Kornélia: A moszkvai Rudomino-könyvtár hungarika ex librisei hazai és nemzetközi kontextusban, Kisgrafika, 2015/3., 9–11.

Kégli Ferenc: Moszkvai hungarika ex librisek, Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 2015/6., 45–47.

név nélk.: Vasné dr. Tóth Kornélia: A moszkvai Rudomino-könyvtár hungarika ex librisei hazai és nemzetközi kontextusban, Tollal.hu, Közélet és Kultúra 2015. június 2., http://tollal.hu/mu/vasne-dr.-toth-kornelia:-a-moszkvai-rudomino-konyvtar-hungarika-ex-librisei-hazai-es-nemzetkozi-kontextusban

Honffyné Felhő Ágnes: Munkafolyamatok és szolgáltatások: Speciális dokumentumok, különgyűjtemények, A magyar könyvtári szakirodalom bibliográfiája, 2015/2., 55.

Szombati dedikálások az Ünnepi Könyvhéten: Töretlenül sikeresek a dedikálások, Magyar Hírlap, 2015. 06. 06, http://magyarhirlap.hu/cikk/27009/Szombati_dedikalasok_az_Unnepi_Konyvheten

Borvölgyi Györgyi, Hegyközi Ilona: A magyar nyomda-, könyv-, sajtó-, és könyvtártörténeti szakirodalom 2015-ben, Magyar Könyvszemle, 2016/4., 501.

Ex-libris konferencia Lengyelországban, http://www.oszk.hu/hirek/ex-libris-konferencia-lengyelorszagban

Ürmös Péter: Hungarika ex librisekről Lengyelországban, Kisgrafika, 2017/4., 12.

Agnieszka Fluda-Krokos (szerk.): Księga abstraktów / Book of abstract: Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Ekslibris: znak własnościowy – dzieło sztuki” / International Science Conference, „Ex libris: mark of ownership – piece of art”, Krakkó: Pedagogical University of Cracow, 2017., 68.

Karl F. Stock: Quintessenz der internationalen Exlibris-Literatur / Quintessence of the international Bookplate Literature: Bibliographien und Nachschlagewerke für Forscher und Sammler / Bibliographies and Reference Works for Researchers and Collectors, Graz: Technischen Universität, 2017. (1. kötet), 377.

Vasné Tóth Kornélia: Nemzetközi tudományos ex libris konferencia Krakkóban (2017), Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 2017/12., 12–19.

 

Az Ex libris és képkultúra. Modern magyar ex librisek (Budapest, OSZK–Kossuth Kiadó, 2016.) c. könyvemről:

Kovács Sándor: Vasné Tóth Kornélia. Ex libris és képkultúra. Modern magyar ex librisek, Földrajzi Múzeumi Tanulmányok, 20., 2017. (megjelenés alatt)

Markó Anita: „Amatőr lapokat nem kér!”, Vasné Tóth Kornélia ex libris kutató, Magyar Narancs, 2018. február 1., 28–29.

Tauno Piironen: Unkarin exlibristen symboliikaa, Exlibris Aboensis, 4/2017., 25.

Karl F. Stock: Quintessenz der internationalen Exlibris-Literatur / Quintessence of the international Bookplate Literature: Bibliographien und Nachschlagewerke für Forscher und Sammler / Bibliographies and Reference Works for Researchers and Collectors, Graz, Technischen Universität, 2017., 377.

Peter Rath: Zwei interessante Exlibris aus dem Buch von Frau Dr. Kornelia Toth sollen hier vorgestellt werden, Mitteilungen Der Österreichischen Exlibrisgesellschaft, August 2017, 13.

TCP (Tillfried Cernajsek): Bericht über das Budapester Frühjahrs-Treffen der ungarischen Exlibris-Gesellschaft (Kisgrafika Barátok Köre, kurz KBK), Mitteilungen Der Österreichischen Exlibrisgesellschaft, August 2017, 11-12.

Bartolomej Rudas: Kornélia Vasné Tóth: Ex libris és képkultúra. Modern magyar ex librisek (Exlibris a obrazová kultura. Moderní Mad'arské exlibris), Knižni značka, 2017/2., 63.

Jan Langhammer: Publikace (Vas-Tóth, K.: Ex Libris es Képkultúra), Knižní Značka 2016/2., 64., http://www.sspe.cz/images/stories/knizni_znacka/knin%20znaka%202-16%20tisk%204.pdf

Horváth Dezső: Míves tulajdonjegy. Ex libris és képkultúra, Műértő, 2016. szeptember, 18.

Ürmös Péter: Vasné Tóth Kornélia „Ex libris és képkultúra” c. könyvének bemutatójára, Kisgrafika, 2016/2., 2-5.

Vitéz Ferenc: Az ex libris szerepe a modern képkultúra alakításában (Néző Pont, 2016. május, 71. kötet, 211-213.)

Klaus Rödel: Ex Libris es Képkultúra. Modern magyar exlibrisek; Ex libris and image culture. Modern Hungarian ex libris, Nordisk Exlibris Tidsskrift, 1/2016, 65, 78-80. Ennek egy része online is elérhető a dán egyesület honlapján: Ungarske exlibris, http://danskexlibrisselskab.dk/ungarske-exlibris/

Rudolf Anica: Válogatott könyvjegyek. Vasné Tóth Kornélia (szerk.): Ex libris és képkultúra. Modern magyar ex librisek, Új Művészet, 2016. május, 52.

Ürmös Péter: Ex libris és képkultúra, Művészet és Barátai, 2016. március–április, 18–19.

A hét könyvei/ Művészetek – Ex libris és képkultúra, Élet és Irodalom, 2016. április 8., 18.

Az Atlantisz Könyvsziget (Budapest, VI. Anker köz 1-3.) sikerlistája, 8. helyezés: Vasné Tóth Kornélia: Ex libris és képkultúra – Modern magyar ex librisek, Élet és Irodalom, 2016. március 25., 19.

Kégli Ferenc: Ex libris és képkultúra. Kultúrtörténeti album kisgrafika-kedvelőknek, Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 2016/03, 50–52.

Gál Sándor: Könyvbemutató, sárbogárdi gyökerekkel, Dunaújvárosi Hírlap, 2016. márc. 24, 12.

Trencsényi Zoltán: Könyvjelek kötetbe szedve, Népszabadság, 2016. március 12, szombat, 14. (könyvajánló), http://sso.nol.hu/kultura/konyvjelek-kotetbe-szedve-1606083

Leszkovszki Albin: Ex libris, Bogárd és Vidéke, 2016. március 3., 13.

Leszkovszki Albin: Tisztelt Szerkesztőség!, Bogárd és Vidéke, 2016. március 10., 13. (A március 3-i Ex libris c. cikk folytatása)

Gál Sándor: Modern magyar ex librisek képes albuma, Sárréti Híd, 2016. március 3., 12.

Modern magyar ex librisek képes albuma, Sárbogárd város honlapja, 2016.02.29., http://www.sarbogard.hu/index.php?pg=news_5_2514

Modern magyar ex librisek az Országos Széchényi Könyvtárban, Várnegyed XXI. évf. 4., 2016. február 26., 6., http://www2.budavar.hu/index.php?node=downloads&file_id=2687

Nagy László Lázár ex librisei a Széchényi Könyvtárban, Ceglédi Panoráma, http://cegledipanorama.hu/2016-03-01/nagy-laszlo-lazar-ex-librisei-a-szechenyi-konyvtarban/

Bárkay Tamás: Zrínyi két neje, két lapja, Népszabadság, 2016. február 27., 12. o., online is: Zrínyi Miklós kettős élete címmel: http://nol.hu/belfold/zrinyi-miklos-kettos-elete-1603727

Ex libris és képkultúra - kiállítás és könyvbemutató az Országos Széchényi Könyvtárban, Kossuth Rádió, Belépő, 2016. március 1.

Ex libris kiállítás az Országos Széchényi Könyvtárban, Kossuth Rádió, 2016. február 28, Vasárnap délután – Veress Emese interjúja

Rácz András: Könyvek, képek, személyiségek, 2016. február 16., http://konyvkultura.kello.hu/konyvkultura/2016/02/exlibris-konyv

név nélkül: Könyvajánló: Ex libris és Képkultúra, 2016. február 26., http://rezkarcfitness.blogspot.hu/2016/02/konyvajanlo-ex-libris-es-kepkultura.html

név nélkül: Ex libris és képkultúra, 2016. február 24., http://cultura.hu/szub-kultura/ex-libris-es-kepkultura/

Ex libris és képkultúra, 2016. 02. 24, http://www.oszk.hu/rendezvenyek/ex-libris-es-kepkultura

Ex libris és képkultúra, feltöltve 2016. február 14., https://www.youtube.com/watch?v=EV5GdMsBYds&feature=youtu.be

Az ex libris új virágkora, 2016. 02. 03., http://nemzetikonyvtar.blog.hu/2016/02/03/az_ex_libris_uj_viragkora

 

Nagy László Lázár kisgrafikai világa c. könyvemről - főbb recenziók:

Bartolomej Rudas: Publikace. Vasné dr. Tóth Kornélia. Nagy László Lázár kisgrafikai világa (László Lázár Nagy. Svět drobné grafiky), Knižní Značka, 3/2018, 97–98., http://www.sspe.cz/images/stories/knizni_znacka/knizni%20znacka%203-18.pdf

Vitéz Ferenc: Vasné dr. Tóth Kornélia: Nagy László Lázár kisgrafikai világa, Néző Pont, 2018/december (88-89. kötet), 566.

Palásthy Lajos: Nemzetközi figyelem középpontjában a Nagy László Lázár kisgrafikai világa c. könyv (Lapszemle helyett) – Kisgrafika, 2018/4., 13., http://kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2018-4.pdf

Kozma Attiláné: A ceglédi Don Quijote, Ceglédi Hírmondó, 2018. október 25., 28-29.

A ctv.hu (Ceglédi Városi Televízió) alábbi riportja alapján: Nagy László Lázár kisgrafikai világa, Ceglédinfo.hu, 2018. október 5., http://www.cegledinfo.hu/index.php?t=24&id=10858&p_t=1

A Ceglédi Városi Televízió beszámolója a Nagy László Lázár kisgrafikai világa c. könyv bemutatójáról, 2018.10.04.

dr. Juhász István: Don Quijote Cegléden, Dél-Pest Megyei Szuperinfó, 2018. szeptember 28., http://dpmsz.hu/2018/09/28/don-ouijote-cegleden/

Juhász István: A ceglédi Don Quijote, Ceglédi Hírmondó, 2018. szeptember 27., 25-27.

Tauno Piiroinen: Unkarissa Nagy on todella tunnettu exlibristaiteilijan sukunimi..., Exlibris Aboensis 3/2018 Nro 103, 20.

Jan Langhammer: Mitteilungen der Österreichischen Exlibris-Gesellschaft č. 1/2018, Knižni značka 2/2018, 65.

[Alice Aeberhard]: Für sie notiert - Literatur - Nagy László Lázár kisgrafikai világa, SELC-Express 2018. August, Nr. 109., 19.

Gian Carlo Torre: Il mondo della piccola grafica di László Lázár Nagy, inPRESSONE, 2018. Numero 17., 31.

TCP [Tillfried Cernajsek]: Bücher und Kataloge. Tóth, Kornélia: Nagy László Lázár kisgrafikai világa, Mitteilungen der Österreichischen Exlibris-Gesellschaft, 2018. Aug. Nr.2., 14–15.

Redakteur: Bücher, DEG Mitteilungen, 2018/2., 64. (A német ex libris újság "Könyvek" rovatában a Nagy László Lázár kisgrafikai világa c. könyv recenziója.)

Klaus Rödel: Nagy László Lázár, Exlibris NYT 2018/2., 1684. A dán ex libris újság recenziója a Nagy László Lázár kisgrafikai világa (2018) c. könyvről

Juhász István: Könyvheti események Cegléden, Ceglédi Hírmondó, 2018. 12. sz. 22–23.

Egyéb

A Ki kicsoda Érden (Csuka Zoltán Városi Könyvtár, Érd, 2006) c. könyvben szócikk rólam, 151-152.

Sárbogárd jeles személyiségei, In. Hargitai Lajos: Történelmi séta Sárbogárdon. Barangolás egy jelenkori és hajdanvolt mezővárosban (Sárbogárd, 2018) c. kötetben szócikk rólam, 488. (Készült a Sárbogárdi Kulturális Egyesület megbízásából a Sárbogárdi Múzeum Egyesület kiadványaként.)

DÍJAIM

Ifjúsági Nívódíj (1987)

OKTV első helyezés magyar nyelvből (1989)

A kulturális kormányzat és az Anyanyelvápolók Szövetsége 2016. évi országos anyanyelvi pályázatának díjazottja „Nyelvi esszék” kategóriában – 4. helyezés (első díjat nem osztottak)

A kulturális kormányzat és az Anyanyelvápolók Szövetsége 2017. évi országos anyanyelvi pályázata díjazottja „Hobbinyelvek” kategóriában – 3. helyezés (első díjat nem osztottak)

A kulturális kormányzat és az Anyanyelvápolók Szövetsége 2018. évi országos anyanyelvi pályázata díjazottja „Diáknyelv” kategóriában – 2. helyezés (első díjat nem osztottak)